HURİYE MARTI

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Kelâm
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
et-TARÎKATÜ’l-MUHAMMEDİYYE
Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573) Kur’an’a ve sünnete uygun bir dinî hayatın esaslarını ortaya koyduğu ve bid‘atlara karşı uyarılarda bulunduğu eseri.
ÜMMÜ KÜLSÛM bint ALİ
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin kızı.
ÜMMÜ KÜLSÛM bint UKBE
Kadın sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.