İSHAK YAZICI - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSHAK YAZICI

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHÎRE
Câhiliye Arapları’nda bazı dinî hüküm ve örflere konu olan dişi deve.
BAHRÜ’l-ULÛM
Alâeddin Ali b. Yahyâ es-Semerkandî’nin (ö. 860/1456) Kur’an tefsiri.
NAZİLLİLİ MUHAMMED HAKKI
Osmanlı âlimi, mutasavvıf.
NEML SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi yedinci sûresi.
SEMERKANDÎ, Ebü’l-Leys
Fakih, müfessir ve sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER