KASIM TURHAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

KASIM TURHAN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-EMED ale’l-EBED
Ebü’l-Hasan el-Âmirî’nin (ö. 381/992) felsefî ve kelâmî mahiyetteki eseri.
İNÂYET
Allah’ın kâinat hakkındaki küllî bilgisi ve takdiri anlamında felsefe terimi.
İNNİYYE
Varlık anlamında felsefe terimi.
KEVN ve FESAD
Tabiat alanındaki oluş ve bozuluşu ifade eden felsefe terimi.
KUVEYRÎ
Hıristiyan mantıkçısı.
KUVVET
Maddî ve mânevî, psikolojik, fikrî, ahlâkî vb. yönlerden etkide bulunma, bir tesire karşı direnme gücü ve yeteneği anlamında felsefe terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER