KUVEYRÎ

القويري
Müellif:
KUVEYRÎ
Müellif: KASIM TURHAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2002
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 27.05.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kuveyri
KASIM TURHAN, "KUVEYRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuveyri (27.05.2020).
Kopyalama metni
Mes‘ûdî’nin felsefe öğretiminin İslâm dünyasına intikaliyle ilgili verdiği bilgiden, Abbâsî Halifesi Mu‘tazıd-Billâh zamanında (892-902) yaşadığı ve bu dönemin önde gelen felsefe üstatlarından biri olduğu anlaşılmaktadır (et-Tenbîh, s. 122). Yine aynı kaynaktan, devrin diğer bir mantıkçısı ve Fârâbî’nin mantık hocası olan Yuhannâ b. Haylân’ın çağdaşı olduğu öğrenilen Kuveyrî mantıkçı Ebû Bişr Mettâ b. Yûnus’un da hocasıdır. İbnü’n-Nedîm onu başlıca felsefe literatürünü Arap diline aktaranlar arasında zikreder; ayrıca Aristo’ya ait Peri Hermeneias, Birinci Analitikler ve Sofistika’yı yorumlayanlardan olduğunu belirtir (el-Fihrist, s. 305-309, 310). Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin, Ya‘kūb b. İshak el-Kindî’nin öğrencisi İbnü’t-Tayyib es-Serahsî’den naklen bildirdiğine göre Abbâsî Devleti’nin kâtiplerinden İbn Sevâbe, yakın dostu Ebû Ubeyde’nin tavsiyesi üzerine Öklid geometrisine vukufu ile tanınan Kuveyrî’den ders almak istemiş, ancak Kuveyrî’nin kendisine geometri öğretme bahanesiyle itikadını bozmaya kalkıştığını farkedince onu yanından uzaklaştırmıştır (Aḫlâḳu’l-vezîreyn, s. 235-241).

İfadelerinin muğlak olması ve bol miktarda yabancı kelime kullanması yüzünden kitaplarının ilgi görmediği belirtilen Kuveyrî’nin kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: Kitâbü Tefsîri Kategûriyâs, Kitâbü Bariyermîniyâs, Kitâbü Analûṭîḳā el-ûlâ, Kitâbü Analûṭîḳā es̱-s̱ânî.

BİBLİYOGRAFYA
Mes‘ûdî, et-Tenbîh, s. 122; İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist (Teceddüd), s. 305, 309, 310, 321; Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Aḫlâḳu’l-vezîreyn (nşr. Muhammed b. Tâvît et-Tancî), Dımaşk 1385/1965, s. 235-347; İbnü’l-Kıftî, İḫbârü’l-ʿulemâʾ, s. 55; İbn Ebû Usaybia, ʿUyûnü’l-enbâʾ, s. 316-317; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, I, 78.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara'da basılan 26. cildinde, 504 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER