MEHMET EMİN ÖZAFŞAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET EMİN ÖZAFŞAR

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SİMÂK b. HARB
Hadis hâfızı, tâbiî.
TEZKİRETÜ’l-HUFFÂZ
Zehebî’nin (ö. 748/1348) hadis hâfızlarına dair eseri.
UKAYLÎ
Cerh ve ta‘dîl âlimi, muhaddis.
VEHB b. MÜNEBBİH
Yemenli tâbiî.
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
ZAYIF
Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan rivayetler için kullanılan hadis terimi.
ZÜHD ve REKĀİK
Hz. Peygamber’le ashabının zühd hayatına dair rivayetler ve bu konuyla ilgili literatür için kullanılan terim.
ez-ZÜHD ve’r-REKĀİK
Abdullah b. Mübârek’in (ö. 181/797) zühd ve ahlâk konularına dair rivayetleri topladığı eseri.
ZÜHLÎ
Hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER