MUHAMMED es-SEYYİD el-CELYEND - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED es-SEYYİD el-CELYEND

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DERDÎRİYYE
Halvetiyye tarikatının Ebü’l-Berekât Ahmed b. Muhammed ed-Derdîr’e (ö. 1201/1786) nisbet edilen bir kolu.
DERKĀVİYYE
Şâzeliyye tarikatının Ebû Hâmid Mevlâ el-Arabî ed-Derkāvî’ye (ö. 1239/1823) nisbet edilen bir kolu.
İBN HAMEVEYH, Muhammed
Mutasavvıf, Eyyûbîler döneminde önemli görevlerde bulunmuş bir sûfî ve ulemâ ailesinin ceddi.
MUHAMMED DEMİRTAŞÎ
Halvetî-Rûşenî tarikatının Demirtaşiyye kolunun kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER