MURAT SÜLÜN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MURAT SÜLÜN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HARÂLLÎ
Daha çok sûfî olarak tanınan tefsir, kelâm ve fıkıh âlimi.
HİBETULLAH b. SELÂME
Tefsir, hadis ve nahiv âlimi.
en-NÂSİH ve’l-MENSÛH
Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm’ın (ö. 224/838) nesih konusuna dair eseri.
ŞEHÂBEDDİN SİVÂSÎ
Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden, müfessir.
Şİ‘RÂ
Bazı Câhiliye Arapları’nın taptığı yıldız, samanyolunun en parlak yıldızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER