ORHAN ŞAİK GÖKYAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN ŞAİK GÖKYAY

1902-1994
Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BURHÂN-ı KĀTI‘ / 2. Bölüm: Burhân-ı Kātı‘ Tercümesi
Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrîzî’nin yazdığı Farsça’dan Farsça’ya sözlük.
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
CÖNK
Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü.
DEDE KORKUT
Türk edebiyatında kendi adıyla anılan hikâyelerin anlatıcısı yarı efsanevî bilge kişi.
DELİ BİRADER
Divan şairi.
DÜSTÛRÜ’l-AMEL
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) devlet düzeni ve devletin ıslahına dair eseri.
İMÂLE
Aruzla yazılmış şiirlerde kısa hecenin vezin gereği uzun okunması.
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
KIZILELMA
Eski çağlardan beri Türk cihan hâkimiyeti idealini sembolik olarak ifade eden bir kavram.
MEŞÂİRÜ’ş-ŞUARÂ
Âşık Çelebi’nin (ö. 979/1572) Türk edebiyatı tarihinde en ön sırada gelen şairler tezkiresi.
MOLLA LUTFİ
Osmanlı âlimi.
TÂBİRNÂME
Rüya tabiriyle ilgili eserlerin genel adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER