OSMAN CİLACI - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN CİLACI

1940-2004
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHBÂR
Kur’ân-ı Kerîm’de “yahudi din âlimleri” anlamında kullanılan bir tabir.
AHBÂRÜ’s-SÎN ve’l-HİND
Süleyman et-Tâcir ve Ebû Zeyd es-Sîrâfî adlı iki müslüman seyyah tarafından milâdî IX. yüzyıl ortalarında kaleme alındığı kabul edilen bir seyahatnâme.
BARNABA İNCİLİ
İlk dönem hıristiyanlarından Aziz Barnaba’nın yazdığı, kanonik İnciller’in aksine teslîs ve enkarnasyonu reddeden ve Hz. Muhammed’in risâletini müjdeleyen İncil.
DUA / 1. Bölüm
Kulun bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması anlamında dinî terim ve bu amaçla icra edilen bir ibadet şekli.
HAVÂRİ
Hz. Îsâ’nın, kendisine yardımcı olmak üzere seçtiği on iki kişiden her biri için kullanılan tabir.
KİTÂBÜ’l-ESNÂM
İbnü’l-Kelbî’nin (ö. 204/819) Câhiliye dönemi Arap inançları ve putlarına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER