RAMAZAN BİÇER - TDV İslâm Ansiklopedisi

RAMAZAN BİÇER

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBNÜ’l-ARABÎ, Ebû Bekir / 2. Bölüm: Kelâma Dair Görüşleri
Endülüslü Mâlikî fakihlerinin önde gelenlerinden, muhaddis.
İĞVÂ
Şaşırtıp doğru yoldan çıkarmak anlamında bir Kur’an terimi.
KERREMALLAHU VECHEH
Hz. Ali için kullanılan “Allah yüzünü ak etsin” anlamında bir dua ve saygı sözü.
ŞAHHÂM
Basra Mu‘tezilesi ileri gelenlerinden, kelâm ve tefsir âlimi.
ŞİFÂÜ’l-GALÎL
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) Tevrat ve İncil’in tahrifine dair risâlesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER