SADREDDİN GÜMÜŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SADREDDİN GÜMÜŞ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf
Arap dili, kelâm ve fıkıh âlimi.
RADÎ el-ESTERÂBÂDÎ
Sarf, nahiv, kelâm ve mantık âlimi.
et-TA‘RÎFÂT
Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) İslâmî ilimlere dair terimler sözlüğü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER