SALİH ÇİFT - TDV İslâm Ansiklopedisi

SALİH ÇİFT

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED SIRRI BABA
Bektaşî tarikatının Mısır’daki son şeyhi.
MİR’ÂTÜ’l-MAKĀSID
Topal Ahmed Rifat Efendi’nin (ö. 1876) tarikatlar ve Bektaşîliğe dair eseri.
RUVEYM b. AHMED
İlk sûfîlerden.
SEKÎNE / 2. Bölüm: TASAVVUF
Allah’ın müminlere bahşettiği sükûnet ve güven anlamında Kur’an terimi.
SEMMÂN, Muhammed b. Abdülkerîm
Halvetiyye-Bekriyye tarikatının Semmâniyye kolunun kurucusu.
ÜMENÂ
Melâmetîler ve ricâlü’l-gayb taifesinin en üstünlerinden bir grubun adı.
VÂSITÎ
İlk sûfîlerden.
VERRÂK, Ebû Bekir
İlk sûfî müelliflerden.
VERRÂK, Ebü’l-Hüseyin
İlk sûfîlerden.
YAHYÂ b. MUÂZ
Seyrüsülûk makamlarından bahseden ilk sûfîlerden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER