SALİH SABRİ YAVUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SALİH SABRİ YAVUZ

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EHL-i HAK
Gerçeğe uygun inanç, hüküm ve düşünceleri benimseyenler anlamında kullanılan bir tabir.
İSFERÂYÎNÎ, Ebû İshak
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
KESTELÎ
Osmanlı âlimi.
LİVÂÜ’l-HAMD
Hz. Peygamber’in kıyamet gününde sahip olup müminleri himayesi altına alacağı mânevî nitelikli sancak.
MANASTIRLI İSMÂİL HAKKI
Son devir Osmanlı âlimi.
MİNHÂCÜ’l-KERÂME
İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin (ö. 726/1325) İsnâaşeriyye Şîası’nın imâmete dair görüşlerini savunduğu eseri.
MİNHÂCÜ’s-SÜNNE
İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’ye ait Minhâcü’l-kerâme adlı esere yazdığı reddiye.
Mİ‘RAC
Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.
SÜYÛTÎ / 4. Bölüm: Kelâm
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
VÜCÛB
Mu‘tezile âlimlerince Allah’a atfedilen bir kavram.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER