ŞİNASİ GÜNDÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞİNASİ GÜNDÜZ

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HARRÂNÎLER
Milâttan önce III. binyıldan milâttan sonra XIII. yüzyıl ortalarına kadar varlıklarını sürdüren Harranlı putperestler.
KEŞİŞ
Bazı dinlerde ıssız bir yerde tek başına veya manastırda cemaat halinde münzevi hayat süren zâhidler için kullanılan terim.
MANİHEİZM
III. yüzyılda Mani tarafından eski İran’da kurulan ve günümüzde müntesibi bulunmayan gnostik bir din.
MECÛSÎLİK
Zerdüştîliğin eski İran inanç ve gelenekleriyle karışmasından oluşan din.
MİSYONERLİK
Evrensel dinler ve özellikle Hıristiyanlık bağlamında dinin yayılması amacıyla yapılan sistematik faaliyetler.
NEVRUZ
Bazı toplumlarda 21 Mart’ta kutlanan yılbaşı bayramı.
PARSÎLER / 2. Bölüm: DİNLER TARİHİ
III-IV. (IX-X.) yüzyıllarda İran’dan Hindistan’a göç eden Mecûsîler’e verilen isim.
SÂBİÎLİK
Güney Mezopotamya’da yaşayan ve ışık-karanlık düalizmine dayalı gnostik inançlarıyla tanınan topluluğun bağlı olduğu din.
SÜV‘
Kur’ân-ı Kerîm’de Nûh kavminin taptığı belirtilen ve Câhiliye döneminde de tapınılan putlardan biri.
ŞÎT
Hz. Âdem’in üçüncü oğlu.
UZLET / 1. Bölüm
Belirli bir ruhsal olgunluğa ulaşmak amacıyla dünya hayatından ve sosyal çevreden uzaklaşarak arzuları sınırlamaya çalışma, münzevi bir yaşam sürme.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER