MUHRİZ b. NADLE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHRİZ b. NADLE

محرز بن نضلة
MUHRİZ b. NADLE
Müellif: MEHMET EFENDİOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2006
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/muhriz-b-nadle
MEHMET EFENDİOĞLU, "MUHRİZ b. NADLE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muhriz-b-nadle (21.10.2020).
Kopyalama metni
Yaklaşık 590 yılında Mekke’de doğdu. Ahrem lakabıyla ve “fârisü’n-nebî” unvanıyla bilinir. Babasının adının Vehb olduğu da kaydedilir. Kardeşi Muhammed de müslüman olup Medine’ye hicret etmiştir. İlk müslümanlardan olan Muhriz müşriklerin ezâ ve cefalarına metanetle karşı koydu ve inancından tâviz vermedi. Hz. Peygamber’in yanından hiç ayrılmayıp onu müdafaa edenler arasında yer aldı. Hicrete izin verilmesinden sonra diğer muhacirlerle beraber Medine’ye göç etti ve Abdüleşheloğulları mahallesine yerleşti. Resûl-i Ekrem onu ensardan Umâre b. Hazm ile kardeş yaptı.

Bedir ve Uhud gazveleri başta olmak üzere Resûlullah’ın bütün seferlerine katılan Muhriz b. Nadle savaşlarda çok önemli hizmetlerde bulundu. 6 (627) yılında Gatafân kabilesinin Fezâre kolundan Uyeyne b. Hısn kumandasında kırk kişilik bir kuvvet, Medine yakınındaki Gābe’de Hz. Peygamber’in develerinin yayıldığı meraya baskın düzenleyip develeri kaçırmıştı. Resûl-i Ekrem’in onların arkasından gönderdiği Sa‘d b. Zeyd kumandasında sekiz kişilik öncü süvari birliğinde Muhriz de vardı. Müslümanların kendilerine yetişmek üzere olduğunu gören Uyeyne ve arkadaşları pusu kurup beklemeye başladılar. Müslümanlar arasında yer alan Seleme b. Ekva‘ bu tehlikeli durumu sezerek müşriklere saldırmakta olan Muhriz’i durdurmaya çalıştı. Fakat Muhriz ona, “Allah’a ve âhiret gününe inanıyor, cennet ve cehennemin hak olduğunu biliyorsan benimle şehâdet arasına girme, şehid olmamı engelleme!” diyerek hücum etti ve Abdurrahman b. Uyeyne el-Fezârî tarafından şehid edildi. Bazı kaynaklarda onu şehid edenin Mes‘ade b. Hakeme olduğu kaydedilir (İbn Abdülber, III, 1365). Muhriz’in cesedi Medine’ye götürülerek Bakī‘ Kabristanı’na defnedildi.

BİBLİYOGRAFYA
Müslim, “Cihâd”, 132; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 147; Vâkıdî, el-Meġāzî, I, 7, 140, 154, 537-539; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 472, 679; III, 293-296; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 81-83; III, 89-90, 486; İbn Habîb, el-Muḥabber, s. 72; Taberî, Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk, Beyrut 1411/1991, II, 105-106; İbn Abdülber, el-İstîʿâb (Bicâvî), III, 1364-1365; İbn Mâkûlâ, el-İkmâl, I, 37; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, IV, 297-298; İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), V, 783; Hüseyin Algül, “Gābe Gazvesi”, DİA, XIII, 268.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2006 yılında İstanbul'da basılan 31. cildinde, 45 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER