MÛSÂ KÂZIM EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÛSÂ KÂZIM EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Mahkemenin verdiği kürek cezasını ağır bularak sürgüne çeviren padişah
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
Hükümetinde görev yaptığı sadrazam
İBRÂHİM HAKKI PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hükümetinde görev yaptığı sadrazam
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Hükümetinde görev yaptığı sadrazam
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
Hükümetinde görev yaptığı sadrazam
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Arkadaşlarıyla birlikte Dîvân-ı Harb-i Örfî’de yargılanarak kürek cezası almasını sağlayan sadrazam
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
ABDURRAHMAN NESÎB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
HAYRİ EFENDİ, Mustafa
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
ÖMER HULÛSİ EFENDİ, Dağıstanlı
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Talebesi
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
ez-Zevrâʾ ve’l-Havrâʾ adlı eserini tercüme ettiği âlim
DEVVÂNÎ
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı.
Vâridât adlı eserini tercüme ettiği kişi
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Mekteb-i Hukuk'da verdiği ders
MECELLE-i AHKÂM-ı ADLİYYE
Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında hazırlanan ve daha çok borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını içeren kanun.
Akaid muallimi olarak görev yaptığı yer
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Hocalık yaptığı yer
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Hocalık yaptığı yer
DÂRÜLMUALLİMÎN
Osmanlı Devleti’nde 1848-1924 yılları arasında faaliyet gösteren erkek öğretmen okullarına verilen ad.
Muallimlik yaptığı yer
MEDRESETÜ’l-KUDÂT
Şer‘î mahkemelere hâkim yetiştirmek üzere şeyhülislâmlığa bağlı olarak kurulan hukuk medresesi.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Reisliğini yaptığı meclis
MECLİS-i MEŞÂYİH
Tekkeleri denetlemek ve idarî işlerine bakmak üzere 1866 yılında şeyhülislâmlığa bağlı olarak kurulan müessese.
Başkanlığını yaptığı cemiyet
CEM‘İYYET-i SÛFİYYE
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra tarikat mensuplarının İstanbul’da kurdukları cemiyet.
Şeyhülislâmlığı döneminde oluşturulan kuruluş
DÂRÜ’l-HİKMETİ’l-İSLÂMİYYE
1918-1922 yılları arasında şeyhülislâmlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, İslâm akademisi hüviyetinde ilmî kuruluş.
Mensup olduğu tarikat
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Üyesi olduğu ve mensuplarıyla birlikte yargılandığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Mensubu olduğu iddia edilen ancak bir beyanname ile ilişkisini reddettiği topluluk
MASONLUK
Dünyanın en yaygın ve kısmen gizli loca örgütlenmesi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Topluluğu’nun öğreti ve uygulamaları.
Yararları ve İslâm’a uygunluğu konusunda makale ve eserler kaleme aldığı yönetim
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
Sürgün edildiği ve vefat ettiği yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mezarının hazîresinde bulunduğu külliye
MURÂDİYE KÜLLİYESİ
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER