MÜTEFERRİKA MATBAASI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜTEFERRİKA MATBAASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kurucusu
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
Kurucusu
MEHMED SAİD PAŞA, Yirmisekizçelebizâde
Osmanlı sadrazamı.
Matbaa için fetva veren şeyhülislâm
ABDULLAH EFENDİ, Yenişehirli
Lâle Devri’nin meşhur şeyhülislâmı.
Eseri basılan kişi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Eseri basılan kişi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Eseri basılan kişi
ÂSIM EFENDİ, Çelebizâde
Osmanlı şeyhülislâmı, vak‘anüvis ve şair.
Bazı eserleri basılan kişi
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Seyahatnâme'si Târîh-i Seyyâh adıyla basılan kişi
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Tercüme ettiği lugat Lugat-ı Vankulı adıyla basılan kişi
VANKULU
Cevherî’nin eṣ-Sıḥâḥ adlı Arapça sözlüğünün tercümesiyle tanınan Osmanlı âlimi.
Târîh-i Timur-ı Gûrkân adlı tercümesi ile Gülşen-i Hulefâ adlı eseri basılan kişi
NAZMÎZÂDE MURTAZA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Ahvâl-i Gazavât der Diyâr-ı Bosna adlı eseri basılan kişi
ÖMER EFENDİ, Novili
Bosnalı âlim, müellif ve tarihçi.
Basılan eserlerden
GÜLŞEN-i HULEFÂ
Nazmîzâde Murtaza Efendi’nin (ö. 1136/1723) 1718 yılına kadar Osmanlı dönemi Bağdat valilerini ve tarihini konu alan eseri.
Basılan eserlerden
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
MATBAA
DÂRÜTTIBÂA
Osmanlı topraklarında ve İslâm âleminde kurulan ilk matbaaya verilen ad.
RÂŞİD EFENDİ MATBAASI
İstanbul’da Müteferrika’dan sonra faaliyet gösteren ikinci matbaa (1782-1797).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER