NASİHATNÂME - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NASİHATNÂME ile İLİŞKİLİ MADDELER

نصيحتنامه
NASİHAT
ÂDÂB-ı MUÂŞERET
Terbiye, nezaket ve görgü kuralları anlamında ahlâk terimi.
SİYÂSETNÂME
Devlet yönetimine dair eserlerin ortak adı.
İnsanları öğütlerle eğitmek isteyen eserlerden
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
İnsanları öğütlerle eğitmek isteyen eserlerden
GÜLİSTÂN
Sa‘dî-i Şîrâzî’nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça eseri.
İnsanları öğütlerle eğitmek isteyen eserlerden
BOSTÂN
İranlı büyük şair Sa‘dî’nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça mesnevisi.
Devletteki çözülmeyi konu edinen siyasetnâme
ÂSAFNÂME
Osmanlı sadrazamlarından Lutfi Paşa’nın (ö. 1564) Osmanlı devlet teşkilâtına dair risâlesi.
TELHİS
Osmanlı Devleti’nde sadrazamın padişaha gönderdiği arz ve raporları ifade eden belge türü.
LÂYİHA
Osmanlı bürokrasisinde rapor veya taslak türü belgeye verilen ad.
Devlet adamlarına öğütler ihtiva eden siyasetnâme
KUTADGU BİLİG
Yûsuf Has Hâcib tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından.
KELÎLE ve DİMNE
Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabı.
HAYRİYYE
Nâbî’nin (ö. 1124/1712) nasihatnâme türündeki mesnevisi.
LUTFİYYE
Sünbülzâde Vehbî’nin (ö. 1809) nasihatnâme türündeki mesnevisi.
DÜSTÛRÜ’l-AMEL
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) devlet düzeni ve devletin ıslahına dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER