ÖMER VASFİ EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖMER VASFİ EFENDİ

Müellif:
ÖMER VASFİ EFENDİ
Müellif: ALİ ALPARSLAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2007
Erişim Tarihi: 19.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/omer-vasfi-efendi
ALİ ALPARSLAN, "ÖMER VASFİ EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/omer-vasfi-efendi (19.04.2024).
Kopyalama metni

Ömer Ziyâ (Vasfi) Efendi 20 Cemâziyelevvel 1297 (30 Nisan 1880) tarihinde Tophane semtinde doğdu. Babası Hırka-i Şerif Camii hatibi Eyüp Sabri Efendi’dir. İbtidâîden sonra Tophane’de bulunan Feyziye Rüşdiyesi’nde hattat Çukurcumalı Kadri Efendi’den aklâm-ı sitteyi meşke başladı. 1896’da idâdîyi bitirdi. 1898’de Sultan Ahmed Camii’nde Kazasker Mehmed Esad Efendi’nin cami derslerine devam ederek 1904’te icâzetnâme aldı. Bu arada Rifâî Aziz Efendi’den nesta‘lik ve sülüs, Kâmil Efendi’den (Akdik) sülüs ve divanî yazılarını öğrendi. Sâmi Efendi’den nesta‘lik ve celîsini, sülüs celîsini tekrar meşkederek nesta‘lik yazıdan 1907’de icâzet aldı. 1899’da babasının ölümü üzerine Hırka-i Şerif Camii hatipliğine getirildi ve ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Camideki vazifesi dolayısıyla kendisine “Hatip Ömer” de denilirdi. Mevlevî tarikatına mensup olan Ömer Vasfi Efendi çalıştığı Eytâm Şubesi’ndeki görevinden ayrıldıktan sonra çeşitli okullarda Kur’an, hat, tarih ve coğrafya dersleri verdi. Celî sahasında Sâmi Efendi seviyesinde eserler ortaya koydu. Üsküdar’da Ayazma Camii’ndeki yazısı ile Kısıklı Camii ve çeşmesinin yazıları, Mekteb-i Nüvvâb’ın (halen İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nin bulunduğu bina) kitâbesi, Edirne’de Meriç nehri (Yeniköprü) başında Hacı Âdil Bey Çeşmesi’ndeki besmele ile dört tarafındaki sülüs kitâbeler, İstanbul’da Hırka-ı Şerif Camii’nde zerendûd levha, Eyüp’te Sultan Reşad Türbesi’nin kapısı üstüne konmuş müsennâ celî sülüs âyetle türbenin içinde paftalı kuşak yazısı günümüze ulaşan eserleri arasındadır. Ömer Vasfi Efendi 26 Kasım 1928’de vefat etti ve Eyüp’te Gümüşsuyu Kabristanı’na defnedildi.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 262-267.

M. Uğur Derman, Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982, rs. 50.

a.mlf., “Eyüpsultan Reşâdiye Nümûne Mektebi’nin Kazınmış Kitâbesine Dâir”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu III: Tebliğler, İstanbul 2000, s. 170-175.

a.mlf., “Kardeş İki Hattatımız: Hatib Ömer Vasfi Efendi-Neyzen Emin Efendi”, 50 San’at Sever Serisi, sy. 22, İstanbul 1966, s. 1-5.

Onur Oral, Edirne Hat Sanatı, İstanbul 1985, s. 131-133.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul 1984, s. 250-251.

İslâm Kültür Mirâsında Hat San’atı (haz. M. Uğur Derman), İstanbul 1992, s. 226-228.

Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul 1999, s. 125-126.

Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 2003, s. 204, 205.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2007 yılında İstanbul’da basılan 34. cildinde, 83-84 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER