ALİ ALPARSLAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ ALPARSLAN

1923-2006
Müellif toplam 30 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH-ı SAYRAFÎ
Aklâm-ı sittenin önde gelen üstatlarından İranlı hattat.
ABDULLAH-ı ŞÎRÂZÎ
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Safevîler devrinde yaşamış İranlı müzehhip ve mücellit.
ABDÜLBÂKĪ-yi TEBRÎZÎ
Safevîler devri hattat ve şairi.
ABDÜLKERÎM-i HÂRİZMÎ
XV. yüzyıl sonlarında yaşayan İranlı hattat ve şair.
ABDÜLVEHHÂB es-SÂBÛNÎ
Mevlevîlik tarihi bakımından kaynak kabul edilen S̱evâḳıbü’l-Menâḳıb’ın müellifi.
ABDÜRRAHÎM-i HÂRİZMÎ
XV. yüzyılda İran’da yaşayan şair ve hattat.
ABDÜRREŞÎD-i DEYLEMÎ
Hint-Türk imparatorları Şah Cihan ve Evrengzîb’in himayelerinde Hindistan’da yaşayan İranlı hattat ve şair.
AHMED EFENDİ, Siyâhî
Türk nesta‘lik hattatı.
ALİ HEREVÎ, Mîr
İran’da yaşamış Türk asıllı nesta‘lik hattatı ve şair.
ALİ b. İLYÂS ALİ
XV. yüzyıl Osmanlı nakkaşı.
ALİ KĀİNÎ
Sultan Ali adıyla tanınan İranlı meşhur nesta‘lik hattatı.
ALİ RIZÂ-yi ABBÂSÎ
Safevîler’den I. Şah Abbas döneminde (1587-1629) eser veren aklâm-ı sitte ve bilhassa nesta‘likte ünlü İranlı hattat.
ALİ TEBRÎZÎ, Mîr
Nesta‘lik hattının kaidelerini koyan ilk İranlı hattat.
BABA ŞAH İSFAHÂNÎ
Safevîler devrinde yaşayan nesta‘lik hattatı.
BAYSUNGUR, Gıyâseddin
Timurlu devlet adamı, güzel sanatların hâmisi ve hattat.
CELÎ
Hat sanatında her cins yazının iri yazılan şekline verilen ad.
DİVANÎ
Osmanlı idarî teşkilâtında özellikle resmî yazışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen bir yazı çeşidi.
EBÜ’l-KĀSIM SAÎD b. İBRÂHİM
V. (XI.) yüzyılda yaşayan İranlı hattat.
ESEDULLĀH-ı KİRMÂNÎ
Aklâm-ı sitte ve nesta‘lik yazılarında meşhur olan İranlı hattat.
GUBÂRÎ
Çıplak gözle okunamayacak kadar küçük bir yazı çeşidi.
GUBÂRÎ ABDURRAHMAN
Divan şairi, hattat ve Nakşibendî şeyhi.
HABİB EFENDİ
Hat ve Hattâtân adlı eseriyle tanınan İran asıllı edebiyatçı.
HÜSEYİN BAYKARA
Sanatçı yönüyle tanınan Timurlu hükümdarı (1470-1506).
İMÂD-i HASENÎ
Nesta‘lik yazıyı güzelliğinin zirvesine ulaştıran Safevî hattatı.
KITA
Bir hat terimi.
KİTÂBE
Binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, maden gibi maddeler üzerine oymak veya kabartmak suretiyle işlenmiş yazı.
MÜSENNÂ
Çift ve karşılıklı yazılmış aynalı yazı.
NESTA‘LİK
İslâm dünyasında altı çeşit yazı (aklâm-ı sitte) dışında yaygın olarak kullanılan yazı türü.
ÖMER VASFİ EFENDİ
Celî sülüs yazıda tanınmış Türk hattatı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER