RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM ile İLİŞKİLİ MADDELER

TA‘LÎM-i EDEBİYYÂT
Recâizâde Mahmud Ekrem’in (ö. 1914) yeni bir metotla hazırladığı edebiyat bilgi ve teorisi kitabı.
ARABA SEVDASI
Recâizâde Mahmud Ekrem’in (ö. 1914) Tanzimat’tan sonraki yıllarda İstanbul’da görülmeye başlanan alafrangalaşma merakını tenkit ettiği romanı.
Oğlu
ERCÜMEND EKREM TALU
Mizah yazarı, romancı ve gazeteci.
İlk yazılarının yayımlandığı ve yönettiği gazete
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
İlk yazılarının yayımlandığı gazete
TERAKKÎ
1868-1871 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergi
HAZÎNE-i EVRÂK
1881-1886 yılları arasında çeşitli aralıklarla İstanbul’da yayımlanan önemli bir dergi.
Üyesi olduğu meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Hocalık yaptığı okul
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Edebî konularda tartıştığı yazar
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Öncülük ettiği edebî çevre
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Edebiyat dergisi olmasını sağladığı yayın organı
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yakın ilişki içinde olduğu cemiyet
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Evkaf ve Maarif nâzırlıkları yaptığı kabinenin başkanı
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
Etkilendiği edebiyatçı
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Etkilendiği edebiyatçı
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Tanzimat edebiyatı
BATILILAŞMA
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER