RÛHU’l-BEYÂN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RÛHU’l-BEYÂN ile İLİŞKİLİ MADDELER

روح البيان
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
TEFSİR
Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terim; Kur’an âyetlerini yorumlama ilmi ve bu alandaki eserlerin ortak adı.
İŞÂRÎ TEFSİR
Sûfînin kalbine doğduğu kabul edilen işaretlere dayanarak âyetleri yorumlaması; mutasavvıfların bu yöntemle yaptıkları tefsirler için kullanılan bir tabir.
Eserin temel kaynaklarından biri
HAKĀİKU’t-TEFSÎR
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin (ö. 412/1021) tasavvufî tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
ARÂİSÜ’l-BEYÂN
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) Arapça işârî tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
BAHRÜ’l-HAKĀİḲ ve’l-MEÂNÎ
Necmeddîn-i Dâye’nin (ö. 654/1256) başladığı ve Alâüddevle-i Simnânî’nin (ö. 737/1336) tamamladığı Arapça işârî Kur’an tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
el-KEŞŞÂF
Mu‘tezile âlimlerinden Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) ağırlıklı olarak dirâyet metoduyla yazdığı tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
MEFÂTÎHU’l-GAYB
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
el-CÂMİ‘ li-AHKÂMİ’l-KUR’ÂN
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
ENVÂRÜ’t-TENZÎL ve ESRÂRÜ’t-TE’VÎL
Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Kur’an tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
MEDÂRİKÜ’t-TENZÎL ve HAKĀİKU’t-TE’VÎL
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
el-BAHRÜ’l-MUHÎT
Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin (ö. 745/1344) nahvî-edebî tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
BAHRÜ’l-ULÛM
Alâeddin Ali b. Yahyâ es-Semerkandî’nin (ö. 860/1456) Kur’an tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
İRŞÂDÜ’l-AKLİ’s-SELÎM
Ebüssuûd Efendi’nin (ö. 982/1574) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Eserin temel kaynaklarından biri
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Eserin temel kaynaklarından biri
BOSTÂN
İranlı büyük şair Sa‘dî’nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça mesnevisi.
Eserin temel kaynaklarından biri
GÜLİSTÂN
Sa‘dî-i Şîrâzî’nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça eseri.
Eserin temel kaynaklarından biri
el-MÜFREDÂT
Râgıb el-İsfahânî’nin (ö. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği) Kur’an’daki garîb kelimelere dair sözlüğü.
Eseri etkileyen isim
ATPAZARÎ OSMAN FAZLI
Âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi.
Eseri etkileyen isim
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER