RUMÛZÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RUMÛZÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

رموزي
Beraberinde Yemen ve Tunus seferlerine katıldığı ve talebiyle Yemen'deki fetihlerini anlattığı sadrazam
KOCA SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yemen tarihini ve fethini anlattığı eseri
FÜTÛH-ı YEMEN
Rumûzî’nin (ö. 990/1582’den önce) Yemen tarihine ve Koca Sinan Paşa’nın bu ülkeyi zaptına dair Târîh-i Feth-i Yemen adıyla da bilinen manzum eseri.
Bostan ve Gülistan isimli eserlerinden alıntılar yaptığı şair
SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ
Fars edebiyatının en büyük şairlerinden.
Tefsîrinden faydalandığı müfessir
SA‘LEBÎ
Arap dili âlimi ve müfessir.
Mevâkıf adıyla Türkçe'ye tercüme edilen tefsirinden faydalandığı âlim
HÜSEYİN VÂİZ-i KÂŞİFÎ
İranlı müfessir, mutasavvıf ve şair.
Tefsirinden faydalandığı müfessir
BEYZÂVÎ
Müfessir, Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Faydalandığı kaynaklardan
MİŞKÂTÜ’l-MESÂBÎH
Hatîb et-Tebrîzî (ö. 741/1340) tarafından Ferrâ el-Begavî’ye ait Meṣâbîḥu’s-Sünne’yi tamamlamak için yazılan eser.
Cevâmi'u’l-kelim adlı eserinden faydalandığı fakih
KAFFÂL, Muhammed b. Ali
Şâfiî fakihi.
Rumûzî'nin Târîh-i Feth-i Yemen adlı eserini esas alarak Yemen tarihine dair bir eser kaleme alan âlim
NEHREVÂLÎ
Mekke’ye ve Yemen’e dair eserleriyle meşhur olan tarihçi, hadis ve fıkıh âlimi.
Nehrevâlî'nin Rumûzî'nin Târîh-i Feth-i Yemen adlı eserini esas alarak kaleme aldığı eser
el-BERKU’l-YEMÂNÎ
Nehrevâlî’nin (ö. 990/1582 [?]) tam adı el-Berḳu’l-Yemânî fi’l-fetḥi’l-ʿOs̱mânî olan ve Yemen’deki Osmanlı hâkimiyetinden bahseden eseri.
Tarih düşürmedeki maharetini överek üç muammasını eserine alan şair
AHDÎ
Gülşen-i Şuarâ tezkiresinin müellifi ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER