SADREDDİN KONEVÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SADREDDİN KONEVÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

صدر الدين قونَوى
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Babası
MECDÜDDİN İSHAK
Fütüvvet teşkilâtının Anadolu’da yayılmasında önemli rolü olan sûfî.
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
MİFTÂHU’l-GAYB
Sadreddin Konevî’nin (ö. 673/1274) Allah-âlem ilişkisinde ilâhî bilginin yeri ve değerine dair Arapça eseri.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Şeyhi
EVHADÜDDÎN-i KİRMÂNÎ
Mutasavvıf-şair.
Müridi
CENDÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem’in ilk şârihi, mutasavvıf-şair.
Talebesi
FERGĀNÎ, Saîdüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Talebesi
TİLİMSÂNÎ, Afîfüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Talebesi
FAHREDDÎN-i IRÂKĪ
Lemaʿât adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Talebesi
KUTBÜDDÎN-i ŞÎRÂZÎ
İranlı filozof; astronomi, matematik, tıp ve din âlimi.
Talebesi
RÂZÎ, Muhammed b. Ebû Bekir
Arap dili ve edebiyatı âlimi, müfessir.
Çağdaşı
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Çağdaşı
NECMEDDÎN-i DÂYE
Kübrevî şeyhi, müfessir.
Çağdaşı
SA‘DEDDÎN-i HAMMÛYE
Kübrevî şeyhi.
Çağdaşı
TÛSÎ, Nasîrüddin
İranlı âlim ve filozof.
Etkilediği isim
DÂVÛD-i KAYSERÎ
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi.
Etkilediği isim
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
Etkilediği isim
ABDULLAH BOSNEVÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
Eserini şerh eden isim
KUTBÜDDİNZÂDE İZNİKÎ
Osmanlı âlimi ve mutasavvıfı.
Eserini şerh eden isim
MOLLA FENÂRÎ
Osmanlı âlimi.
Eserini şerh eden isim
ATPAZARÎ OSMAN FAZLI
Âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi.
Eserini şerh eden isim
MEHÂİMÎ
Hintli müfessir ve mutasavvıf.
Eserini şerh eden isim
NÛREDDİNZÂDE
Halvetî-Cemâlî şeyhi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER