SADRÜŞŞERÎA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SADRÜŞŞERÎA ile İLİŞKİLİ MADDELER

صدر الشريعة
TENKĪHU’l-USÛL
Sadrüşşerîa’nın (ö. 747/1346) fıkıh usulüne dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
VİKĀYETÜ’r-RİVÂYE
Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel Ubeydullah el-Mahbûbî el-Buhârî’nin (VII-VIII./XIII-XIV. yüzyıl) Hanefî mezhebinin temel metinlerinden biri olan eseri.
Öğrencisi
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Öğrencisi
HACI PAŞA
Anadolu’nun İbn Sînâ’sı diye anılan hekim, kelâm âlimi ve müfessir.
Öğrencisi
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf
Arap dili, kelâm ve fıkıh âlimi.
Çağdaşı
MUHAMMED b. MÜBÂREKŞAH
Mantık ve kelâm alanında yaptığı çalışmalarla tanınan âlim.
Soyundan geldiği sahâbî
UBÂDE b. SÂMİT
Sahâbî.
Müntesibi olduğu mezhep
HANEFÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Taʿdîlü’l-ʿulûm adlı eserinin kaynaklarından biri
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Taʿdîlü’l-ʿulûm adlı eserinin kaynaklarından biri
et-TAARRUF
Muhammed b. İbrâhim el-Kelâbâzî’nin (ö. 380/990) tasavvufa dair eseri.
Taʿdîlü’l-ʿulûm adlı eserinin kaynaklarından biri
FEVÂİHU’l-CEMÂL ve FEVÂTİHU’l-CELÂL
Necmeddîn-i Kübrâ’nın (ö. 618/1221) gaybet halindeki müşahedelerini anlattığı eseri.
en-NUKĀYE
Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel’in Hanefî fıkhına dair Viḳāyetü’r-rivâye adlı eserinin, torunu Sadrüşşerîa es-Sânî (ö. 747/1346) tarafından yapılan muhtasarı.
et-TAVZÎH
Sadrüşşerîa’nın (ö. 747/1346) fıkıh usulüne dair Tenḳīḥu’l-uṣûl adlı eseri üzerine yazdığı şerh.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER