SAİD HALİM PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAİD HALİM PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dedesi
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Amcası
SAİD PAŞA
Mısır valisi.
Amcası
İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu.
Kardeşi
ABBAS HALİM PAŞA
Türk devlet adamı.
Eniştesi
ÇAĞATAY, Ali Rifat
Mûsiki muallimi, bestekâr ve ud icracısı.
Önemli fikir önderlerinden olduğu akım
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Mensubu olduğu ve genel başkanlığını yaptığı teşkilat
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Maddî ve fikrî destek verdiği hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Reislik yaptığı devlet kurumu
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
II. Abdülhamid tarafından üyeliğine tayin edildiği devlet kurumu
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Kabinesinde yer aldığı sadrazam
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Kabinesinde yer aldığı sadrazam
MAHMUD ŞEVKET PAŞA
II. Meşrutiyet devri sadrazamı.
Eserlerini Türkçe’ye tercüme eden isimlerden
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER