SEMERKANDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEMERKANDİYYE

السمرقنديّة
bk. BAHRÜ’l-ULÛM
Alâeddin Ali b. Yahyâ es-Semerkandî’nin (ö. 860/1456) Kur’an tefsiri.

bk. HÜSÂMEDDİN BURSEVÎ
Semerkandiyye tarikatına mensup mutasavvıf şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER