ŞEMSÜ’l-MAÂRİF - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEMSÜ’l-MAÂRİF ile İLİŞKİLİ MADDELER

شمس المعارف
BÛNÎ, Ahmed b. Ali
Sihir ve tılsım konusundaki eserleriyle tanınan âlim.
HAVAS İLMİ
Nesnelerle harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden faydalanarak gaybdan haber verdiği veya varlıklar üzerinde etkili olduğu ileri sürülen bir ilim.
Eserde incelenen temel konu
CEFR
Gelecekte vuku bulacak olayları değişik metotlarla öğrettiğine inanılan ilmin adı.
Eserde incelenen temel konu
BÜYÜ
Tabiat üstü güçler yardımıyla tabiatı etkileyerek olağan üstü sonuçlar elde etme esasına dayanan faaliyetler için kullanılan bir terim.
Eserde incelenen temel konu
SİHİR
Eserde incelenen temel konu
HURÛF
Harflerle rakamlarda tabiat ve hadiseleri etkileme gücünün bulunduğu veya bunların gaybdan haber vermede yararlı olduğu iddiasına dayanan sözde bir ilim.
Eserde incelenen temel konu
MUSKA
İnsanı kötü güçlerin etkisinden koruduğuna veya kısmet sağladığına inanılan, farklı biçimlerde ve taşınabilir nitelikte nesnelere verilen ad.
Eserde incelenen temel konu
VEFK
Harf, rakam, kelime, esmâ-i hüsnâ, âyet ve sûrelerin belli bir düzene göre kareler içine yazılarak bunda bâtınî mânalar arayan bir tılsım türü.
Eserde incelenen temel konu
ZÂYİRÇE
Yıldızların hareket ve konumlarını gösteren cetvel, bu tür cetvellere dayanarak istikbali keşfetme yöntemi.
Eserde incelenen temel konu
SİMYA
Bazı değersiz metallerden altın elde etmeyi amaçlayan uğraşı; eski kimya; geleneksel gizli ilimlerde bir sihir tekniği.
Eserde incelenen temel konu
RUKYE
Hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme anlamında bir terim.
Eserin kaynak kişisi
CA‘FER es-SÂDIK
İsnâaşeriyye’nin altıncı, İsmâiliyye’nin beşinci imamı, Ca‘ferî fıkhının kurucusu.
Eserin kaynak kişisi
HERMES
Çeşitli kültürlerde değişik isimlerle anılan mitolojik veya yarı mitolojik bir şahsiyet.
Eserin kaynak kişisi
PİSAGOR
Ünlü Grek filozofu, matematikçi ve astronom.
Eserin kaynak kişisi
EFLÂTUN
İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu.
Eserin kaynak kişisi
HİPOKRAT
Tıbbın babası sayılan İlkçağ’ın en ünlü hekimi.
Eserin kaynak kişisi
CÂLÎNÛS
İslâm tıbbını etkileyen ünlü Grek tabip ve filozofu.
Eserin kaynak kişisi
CÂBİR b. HAYYÂN
İslâm kimyacılarının en ünlüsü, tabiat filozofu ve çok yönlü âlim.
Eserin kaynak kişisi
RÂZÎ, Ebû Bekir
Ünlü hekim ve filozof.
Eserin etkilediği isim
BİSTÂMÎ, Abdurrahman b. Muhammed
Tasavvufî ve tarihî eserleri yanında harflerin sihrî fonksiyonlarına ve cifr, simya, vefk gibi bâtınî konulara dair eserleriyle tanınan sûfî müellif.
Eserin etkilediği isim
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER