SEYAHATNÂME - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SEYAHATNÂME ile İLİŞKİLİ MADDELER

سياحتنامه
Müellifi
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Eseri kaynak olarak kullanılan tarihçi
MAKRÎZÎ
Mısırlı tarihçi.
Eseri kaynak olarak kullanılan tarihçi
TABERÎ, Muhammed b. Cerîr
Câmiʿu’l-beyân ve Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.
Eseri kaynak olarak kullanılan kişi
ŞÂHİDÎ, İbrâhim
Divan şairi ve lugat yazarı.
İskendernâme adlı eseri kaynak olarak kullanılan kişi
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Eseri kaynak olarak kullanılan tarihçi
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Eseri kaynak olarak kullanılan tarihçi
SOLAKZÂDE MEHMED HEMDEMÎ
Osmanlı tarihçisi, mûsikişinas.
Verilen sayısal bilgilerde eserinden faydalanılan müellif
AYN ALİ EFENDİ
XVII. yüzyıl Osmanlı müellifi ve defter-i hâkānî emini.
Yararlanılan kaynaklardan
HADÂİKU’l-HAKĀİK
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı Arapça biyografik eserinin Mehmed Mecdî Efendi tarafından yapılan Ḥadâʾiḳu’ş-Şeḳāʾiḳ adlı genişletilmiş Türkçe tercümesi üzerine Nev‘îzâde Atâî (ö. 1045/1635) tarafından yazılan Türkçe zeyil.
Yararlanılan kaynaklardan
KÜNHÜ’l-AHBÂR
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) dünya tarihi olarak kaleme aldığı eseri.
Yararlanılan kaynaklardan
TÂRÎH-i PEÇEVÎ
Peçuylu İbrâhim Efendi’nin (ö. 1059/1649 [?]) Kanûnî Sultan Süleyman dönemi başından 1640 yılına kadar gelen Osmanlı tarihi.
Yararlanılan kaynaklardan
TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
Yararlanılan kaynaklardan
CEVÂMİU’l-HİKÂYÂT
Avfî’nin (ö. 629/1232 [?]) edebiyatla, ahlâkla ve tarihî kişilerle ilgili hikâyelerden oluşan Farsça eseri.
Yararlanılan kaynaklardan
TEZKİRETÜ’l-BÜNYÂN
Sâî Mustafa Çelebi’nin (ö. 1004/1595-96) Mimar Sinan’ın hayatıyla altı önemli eserine dair kitabı.
Yer yer benzerlikler içerdiği eser
MENÂZIRÜ’l-AVÂLİM
Âşık Mehmed’in (ö. 1006/1598’den sonra) coğrafî, kozmografik ve topografik eseri.
En eski nüshalarının bulunduğu kütüphane
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ
Batı dünyasında ilk defa tanıtımını yapan ve kısmen İngilizce'ye çeviren kişi
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
1. ciltte anlatılan şehir
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
X. ciltte anlatılan şehir
KAHİRE
Mısır’ın başşehri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER