ŞEYHÜLİSLÂM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEYHÜLİSLÂM ile İLİŞKİLİ MADDELER

شيخ الإسلام
Başında bulunduğu teşkilat
İLMİYE
Osmanlı Devleti’nde eğitim, yargı, fetva ve diyanet teşkilâtını oluşturan medrese menşeli ulemâ sınıfı.
BÂB-ı MEŞÎHAT
Osmanlı Devleti’nde özellikle Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra şeyhülislâmların resmî dairelerine verilen ad.
FETVAHÂNE
Osmanlı Devleti’nde meşihat makamı içerisinde fetva işlemlerini yürütmekle görevli birim.
Temel görevi
FETVA
Fıkhî bir meselenin dinî-hukukî hükmünü açıklayan cevap.
KAZASKER
İslâm tarihinde askerler arasındaki davalara bakan ordu kadısı, Osmanlılar’da Dîvân-ı Hümâyun’un üyesi, yargı ve eğitim teşkilâtının sorumlusu.
CERÎDE-i İLMİYYE
Bâb-ı Meşîhat tarafından 1914-1922 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan dergi.
Nezâretini üstlendiği külliye
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan selâtin camii ile ek binaları.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i MEŞVERET
Osmanlı Devleti’nde önemli ve olağan üstü konuların görüşüldüğü danışma meclisi.
Huzur hocalarını seçtikleri ders
HUZUR DERSLERİ
Osmanlılar’da 1759’dan 1924 yılında hilâfetin kaldırılmasına kadar ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri.
Başkanlık yaptıkları dava
HUZUR MÜRÂFAASI
Osmanlılar’da itiraz edilen bir davanın sadrazamın huzurunda yeniden görülmesini ifade eden bir tabir.
DEVHATÜ’l-MEŞÂYİH
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1787) Osmanlı şeyhülislâmlarına dair biyografik eseri.
Toplu biyografilerinin bulunduğu eser
İLMİYYE SALNÂMESİ
Şeyhülislâmlık tarafından çıkarılan tek salnâme.
Yerini alan kurum
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Türkiye’de İslâm diniyle ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kamu kuruluşu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER