SÜLEYMAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÜLEYMAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

سليمان
PEYGAMBER
Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse.
DÂVÛD
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Zebûr verilen peygamber.
MÜHR-i SÜLEYMAN
Hz. Süleyman’a isnat edilen mûcizevî yüzük, bu yüzüğün üzerine hakkedilmiş altı köşeli yıldız.
ÂSAF b. BERAHYÂ
İslâmî kaynaklarda Hz. Süleyman’ın kâtibi veya veziri olduğu kaydedilen kişi.
HÜDHÜD
Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Süleyman kıssasıyla ilgili olarak zikredilen bir kuş.
Kendisini ziyaret eden melike
BELKIS
Kur’an’da tevhid dinini kabul ettiği bildirilen Sebe melikesi.
Süleyman Mâbedi'nin üzerine yapılan ibadethâne
MESCİD-i AKSÂ
Müslümanların Kudüs’te bulunan ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri.
İSRÂİL (Benî İsrâil)
Tevrat ve Kur’an’da Hz. Ya‘kūb’un (İsrâil) çocuklarına ve onların soyundan gelenlere verilen ad.
Emri altındaki cin
İFRİT
Cinlerin reisi veya en güçlü, zeki, kurnaz ve zararlı olanı.
FERAHNÂME
XIV. yüzyıl şairi Kemaloğlu’nun Süleyman peygamberin devleri cezalandırışı vak‘ası etrafında gelişen olağan üstü maceraları hikâye eden mesnevisi.
CÂM-ı CEM
Efsanevî İran hükümdarlarından Cemşîd ile Keyhusrev’e, ayrıca Hz. Süleyman’a ve Büyük İskender’e atfedilen sihirli kadeh.
Süleyman Mâbedi'nden günümüze kalan duvar
AĞLAMA DUVARI
Yahudilerin Beit ha-Mikdaş (Beytülmakdis) dedikleri mâbedden günümüze kalan ve kutsal kabul edilen duvar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER