TAHSİN EFENDİ, Hasan - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAHSİN EFENDİ, Hasan

Müellif:
TAHSİN EFENDİ, Hasan
Müellif: M. HÜSREV SUBAŞI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2010
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/tahsin-efendi-hasan
M. HÜSREV SUBAŞI, "TAHSİN EFENDİ, Hasan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tahsin-efendi-hasan (17.07.2024).
Kopyalama metni

Hâfız Hasan Tahsin Hilmi Efendi 1847’de İstanbul’un Çukurcuma semtinde doğdu. Kılıç Ali Paşa Camii serdevirhanı Hâfız İsmâil Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebinde okurken mektebin hocası İsmâil Efendi’nin yanında hıfzını tamamladı. Bir süre Tophane müftüsü Hoca Bekir Efendi’nin derslerine devam ederek dinî bilgilerini ilerletti. Mehmed Şefik Bey’den sülüs ve nesih, Sâmi Efendi’den ta‘lik meşketti. Galatasaray Sultânîsi hat hocası Mehmed İzzet Efendi tarzında rik‘a yazdı. İzzet Efendi ile birlikte öğrencilere yönelik olarak hazırladıkları Sülüs, Nesih ve Ta‘lik Meşk Mecmuası İstanbul’da neşredilmiştir (1306, 1323). Mühendis, Sanayi, Kız Sanayi mektepleri, Cihangir İnâs Rüşdiyesi, Dârülmuallimât-ı Âliye, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi ve ölümüne kadar Dârüşşafaka’da olmak üzere çeşitli okullarda hüsn-i hat dersleri verdi. Uzun süre Mahmud Bey Matbaası’nın hatlarını yazdı. Ayrıca hat öğrencilerine bu matbaada ders verdi. Mahmud Celâleddin Efendi uslûbuna yakın bir tavırda yazdı. 14 Şubat 1912 tarihinde bir ömür yaşadığı Çukurcuma semtinde vefat etti ve Eyüp’te Kırkmerdiven Kabristanı’na defnedildi. İbnülemin Mahmud Kemal, Tahsin Efendi’nin, oğlu Mahmud Cemâleddin Bey’den naklen üç dört kadar mushaf-ı şerif yazdığını, üzerinde bir imzaya rastlanmamakla birlikte Cağaloğlu’ndaki Mahmud Nedim Paşa’ya ait türbenin celî sülüs kitâbesinin de ona ait olduğunu zikreder. Çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Yazılarının altına genellikle “el-Hac Hâfız Tahsin el-Hilmî” veya kısaca “el-Hâfız Tahsin” şeklinde imza atmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 421-423.

M.Uğur Derman, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul 2002, s. 170, 210-211, 259, 261.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts. (Yayın Matbaacılık), s. 241.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2010 yılında İstanbul’da basılan 39. cildinde, 431 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER