TALAT PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TALAT PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
Birlikte yurt dışına kaçtığı kişi
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
Birlikte yurt dışına kaçtığı kişi
CEMAL PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinden, Bahriye nâzırı.
Hükümeti tarafından Dîvân-ı Harb-i Örfî’ye sevkedildiği ve gıyabî yargılanması başlamadan vezaret rütbesinin alınmasını sağlayan sadrazam
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kabinesinde Dahiliye nâzırı olduğu kişi
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
Kabinesinde Dahiliye nâzırı olduğu kişi
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Düşüncesine ilgi duyduğu ve faaliyetlerine katıldığı hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
İtalyan Obediyası’na bağlı Macedonia Risorta locasına girdiği örgütlenme
MASONLUK
Dünyanın en yaygın ve kısmen gizli loca örgütlenmesi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Topluluğu’nun öğreti ve uygulamaları.
Mensubu olduğu iddia edilen tarikat
BEKTAŞÎLİK
XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle başlayıp XV. yüzyılın sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî an‘aneleri etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikat.
Önemli idarecileri ve siyaset yapımcıları arasında yer aldığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
1908 seçimlerinde Edirne mebusu olarak girdiği ve birinci reis vekilliğine getirildiği meclis
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Düzenleyici ve uygulayıcıları arasında yer aldığı darbe
BÂBIÂLİ BASKINI
Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi (23 Ocak 1913).
Osmanlı Devleti’nin girme kararı almasında etkili olduğu savaş
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı, o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.
Hâtıratını kitap halinde yayımlayan kişi
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Nâzırı olduğu nezâret
DAHİLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde İçişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Kanununun çıkarılmasında ve uygulanmasında etkili olduğu konu
TEHCÎR
Bilhassa Ermeniler’in 1915’teki sevk ve iskânını ifade eden terim.
Öldürülmesinden yirmi iki yıl sonra İstanbul'a getirilen naaşının defnedildiği yer
ÂBİDE-i HÜRRİYET
İstanbul’da Şişli semtinde II. Meşrutiyet’in hâtırası olarak yapılmış anıt.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER