TANRIÖVER, Hamdullah Suphi - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TANRIÖVER, Hamdullah Suphi ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
SUBHİ PAŞA, Abdüllatif
Osmanlı devlet adamı, ilk Türk nümismatı.
Amcası
SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ
Tanzimat sonrası Türk edebiyatının ikinci nesline mensup hikâye ve roman yazarı.
Mezun olduğu okul
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Ders verdiği fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Güçlü yönü
HİTÂBET
Etkili ve güzel konuşma sanatı, retorik.
Katıldığı savaş
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Millî Mücadele'yi savunan yazılar yazdığı gazete
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
Başkanlığını yaptığı dernek
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
İlk şiirinin çıktığı dergi
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
Arkadaşı
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Etkilendiği şair
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Etkilendiği şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Etkilendiği şair
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Bir dönem başkanı olduğu edebî topluluk
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Katıldığı edebî çevre
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergi
GENÇ KALEMLER
II. Meşrutiyet’ten sonra Selânik’te yayımlanan ve dilde sadeleşme akımının öncülüğünü yapan dil ve edebiyat dergisi.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı dergi
RÜBÂB
II. Meşrutiyet’te yayımlanan edebî, içtimaî, felsefî dergi.
Şiir ve yazılarının yayımlandığı gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER