TİCARET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TİCARET ile İLİŞKİLİ MADDELER

KESB
Kişinin dinî, ahlâkî ve iktisadî hayatındaki her türlü kazanımını ifade eden terim.
BEY‘
Mülkiyeti nakleden akidlerin en yaygın olanı, satım akdi.
ŞİRKET
Kazanç ortaklığı yanında müşterek mülkiyeti ifade eden fıkıh terimi.
VERGİ
FAİZ
Ödünç işlemlerinde ve alışverişte karşılığı bulunmayan hakiki veya hükmî fazlalık.
İHTİKÂR
Karaborsacılık, istifçilik, vurgunculuk ve tekelcilik anlamında bir terim.
BEZİRGÂN
Eskiden ticaret, sarraflık, resmî ve özel müesseselere mal temini işleriyle uğraşan büyük tüccar.
BEDESTEN
Osmanlı dönemi Türk şehirlerinde ticaret bölgesinin çarşı içindeki merkezi ve değerli malların saklanıp satıldığı bir bina türü.
KERVAN
Uzak yerler arasında ticaret eşyası ve yolcu taşıyan yük hayvanı katarı.
ÎLÂF
İslâm öncesi dönemde Kureyş kabilesinin bazı kabile ve ülkelerle yaptığı ticaret antlaşmalarını, bu maksatla verilen serbest dolaşım iznini ifade eden bir terim.
MÜSÂVEME
Pazarlık veya pazarlıklı satış anlamında bir fıkıh terimi.
MÜNÂBEZE
Câhiliye dönemine ait bir satım şekli.
MÜLÂMESE
Mala dokunmak suretiyle gerçekleşen Câhiliye dönemine ait bir satım şekli.
MÜZÂBENE
Hz. Peygamber’in yasakladığı bir satış türü.
MUHÂKALE
Bir akid çeşidi.
MUHÂDARA
Ziraî ürünlerin faydalanmaya elverişli hale gelmeden satılması anlamında fıkıh terimi.
MUSARRÂT
Alıcıyı aldatmak amacıyla satışa çıkarılmadan önce bir müddet sütü sağılmamış hayvan.
RE’SÜLMÂL
Malın kâr ya da fazlalık içermeyen aslı, ana para, sermaye.
GÜMRÜK
Ticaret mallarının devletler arası, bazan da devlet içi sınırlardan geçişinde alınan vergi.
CELEP
Kasaplık hayvan satıcısı, tâcir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER