TÜREBE SERİYYESİ

سرية تربة
Müellif:
TÜREBE SERİYYESİ
Müellif: İSMAİL YİĞİT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2012
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 15.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/turebe-seriyyesi
İSMAİL YİĞİT, "TÜREBE SERİYYESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/turebe-seriyyesi (15.07.2020).
Kopyalama metni
6. yılın Şâban ayında (Aralık-Ocak 627-628) Hevâzin kabilesinden Sa‘d b. Bekir oğullarının Fedek’te müslümanlara karşı Hayber yahudileriyle ittifak kurduğu ve onlara yardım hazırlığı içinde bulunduğu duyulunca Resûl-i Ekrem Hz. Ali’nin idaresinde bir seriyye göndermişti. 7. yılın Şâban ayında (Aralık 628) bu kabile ile Hevâzin’den diğer üç kabilenin müslümanlara saldırmak için iş birliği yaptığı haber alındı. Bunun üzerine Resûlullah, Hz. Ömer’i otuz kişilik bir süvari birliğinin başında onlara karşı sevketti. Yanına Benî Hilâl’den çöl yolculuğunu ve bölgeyi iyi bilen bir kılavuz alan Hz. Ömer, geceleri yol alıp gündüzleri gizlenerek Tâif yakınında Serât dağından Necid’e kadar uzanan Türebe vadisinin en güney kısmında yer alan Ablâ‘ bölgesine ulaştı. Söz konusu kabileler burada toplanmışlardı. Ancak müslümanların gelmekte olduğunu duyan kabileler bölgeyi terkedip civara dağıldılar. Geride bırakılan sürüleri ganimet olarak alan Hz. Ömer müfrezenin başında geri döndü. Dönüş yolunda Cedr mevkiine gelindiğinde kılavuz Hz. Ömer’e, yurtlarındaki kuraklık yüzünden oraya göç eden Has‘am kabilesine saldırmayı teklif etti. Ancak Ömer, Resûlullah’ın kendisini sadece müslümanlara saldırı için hazırlık yapan kabilelerin üzerine gönderdiğini söyleyerek bunu uygun görmedi.

BİBLİYOGRAFYA
Vâkıdî, el-Meġāzî, II, 722; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 89, 117; Halîfe b. Hayyât, et-Târîḫ (Ömerî), I, 78; Belâzürî, Ensâb, I, 379; Taberî, Târîḫ (Ebü’l-Fazl), III, 22; Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî, er-Ravżü’l-ünüf (nşr. Mecdî Mansûr), Beyrut 1997, IV, 395; Yâkūt, Muʿcemü’l-büldân, IV, 80; İbn Seyyidünnâs, ʿUyûnü’l-es̱er (nşr. Muhammed el-Îdü’l-Hatrâvî – Muhyiddin Müstû), Medine 1413/1992, I, 446-447; İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meʿâd, Beyrut 1985, II, 213; İbn Kesîr, es-Sîre, III, 418; Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, VI, 255-256; Nûreddin el-Halebî, İnsânü’l-ʿuyûn, Beyrut 1400, III, 185, 191; Muhammed b. Abdülbâkī ez-Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhib, Kahire, ts. (Dârü’t-tıbâati’l-Mîriyye), II, 298; Köksal, İslâm Tarihi (Medine), VII, 306-307; Serdar Özdemir, Hz. Peygamber’in Seriyyeleri, İstanbul 2001, s. 75-76.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2012 yılında İstanbul'da basılan 41. cildinde, 466-467 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER