TÜREBE SERİYYESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TÜREBE SERİYYESİ

سرية تربة
Müellif:
TÜREBE SERİYYESİ
Müellif: İSMAİL YİĞİT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2012
Erişim Tarihi: 21.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/turebe-seriyyesi
İSMAİL YİĞİT, "TÜREBE SERİYYESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/turebe-seriyyesi (21.03.2023).
Kopyalama metni

6. yılın Şâban ayında (Aralık-Ocak 627-628) Hevâzin kabilesinden Sa‘d b. Bekir oğullarının Fedek’te müslümanlara karşı Hayber yahudileriyle ittifak kurduğu ve onlara yardım hazırlığı içinde bulunduğu duyulunca Resûl-i Ekrem Hz. Ali’nin idaresinde bir seriyye göndermişti. 7. yılın Şâban ayında (Aralık 628) bu kabile ile Hevâzin’den diğer üç kabilenin müslümanlara saldırmak için iş birliği yaptığı haber alındı. Bunun üzerine Resûlullah, Hz. Ömer’i otuz kişilik bir süvari birliğinin başında onlara karşı sevketti. Yanına Benî Hilâl’den çöl yolculuğunu ve bölgeyi iyi bilen bir kılavuz alan Hz. Ömer, geceleri yol alıp gündüzleri gizlenerek Tâif yakınında Serât dağından Necid’e kadar uzanan Türebe vadisinin en güney kısmında yer alan Ablâ‘ bölgesine ulaştı. Söz konusu kabileler burada toplanmışlardı. Ancak müslümanların gelmekte olduğunu duyan kabileler bölgeyi terkedip civara dağıldılar. Geride bırakılan sürüleri ganimet olarak alan Hz. Ömer müfrezenin başında geri döndü. Dönüş yolunda Cedr mevkiine gelindiğinde kılavuz Hz. Ömer’e, yurtlarındaki kuraklık yüzünden oraya göç eden Has‘am kabilesine saldırmayı teklif etti. Ancak Ömer, Resûlullah’ın kendisini sadece müslümanlara saldırı için hazırlık yapan kabilelerin üzerine gönderdiğini söyleyerek bunu uygun görmedi.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 722.

, II, 89, 117.

, I, 78.

, I, 379.

, III, 22.

Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî, er-Ravżü’l-ünüf (nşr. Mecdî Mansûr), Beyrut 1997, IV, 395.

, IV, 80.

İbn Seyyidünnâs, ʿUyûnü’l-es̱er (nşr. Muhammed el-Îdü’l-Hatrâvî – Muhyiddin Müstû), Medine 1413/1992, I, 446-447.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meʿâd, Beyrut 1985, II, 213.

, III, 418.

, VI, 255-256.

Nûreddin el-Halebî, İnsânü’l-ʿuyûn, Beyrut 1400, III, 185, 191.

Muhammed b. Abdülbâkī ez-Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhib, Kahire, ts. (Dârü’t-tıbâati’l-Mîriyye), II, 298.

, VII, 306-307.

Serdar Özdemir, Hz. Peygamber’in Seriyyeleri, İstanbul 2001, s. 75-76.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2012 yılında İstanbul’da basılan 41. cildinde, 466-467 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER