İSMAİL YİĞİT - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL YİĞİT

Müellif toplam 68 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZÎZ b. MERVÂN
Emevî halifelerinden Mervân b. Hakem’in oğlu ve Ömer b. Abdülazîz’in babası, Mısır valisi.
CANARD, Marius
Fransız şarkiyatçısı.
CEZÛLE
Sanhâce’ye mensup bir Berberî kabilesi.
ELISSÉEFF, Nikita
Rus şarkiyatçısı.
EMEVÎLER / 1. Bölüm
Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm hânedanı.
HALKA
Eyyûbîler ve Memlükler zamanında askerî bir sınıf.
HASAN İBRÂHİM HASAN
Mısırlı tarihçi.
HITAT
Bir şehrin topografyası, tarihî coğrafyası, ekonomik ve kültürel durumu, mahalleleri, bina ve tesisleri hakkında bilgi veren Arapça eserlerin ortak adı.
İBN SÛDE, Abdüsselâm b. Abdülkādir
Fas tarihçisi, biyografi yazarı.
İBN SÛDE, Muhammed Âbid
Faslı âlim ve biyografi yazarı.
İBN TAĞRÎBERDÎ
Memlükler dönemi tarihçisi.
İSKÂN / 3. Bölüm: Emevîler ve Abbâsîler
Genel olarak sürekli veya geçici yerleşmeyi, özel olarak da kabile ve aşiretlerin yerleştirilmesini ifade eden terim.
KAFSA
Tunus’un güneybatısında Cerîd bölgesinde tarihî bir şehir.
KALAVUN
Memlük sultanı (1279-1290).
KAYITBAY
Memlük sultanı (1468-1496).
KINNESRÎN
Kuzey Suriye’de tarihî bir şehir.
KUTEYBE b. MÜSLİM
Emevîler’in Horasan valisi, Mâverâünnehir fâtihi.
KUTUZ
Memlük sultanı (1259-1260).
MAĞRÂVE
Zenâte boyuna mensup Berberî kabilesi.
MAHZEN
Fas’ta hüküm süren müslüman hânedanlar tarafından uygulanan idarî sistem.
el-MELİKÜ’l-EŞREF, Şa‘bân
Memlük sultanı (1363-1376).
el-MELİKÜ’l-KÂMİL, Şa‘bân
Memlük sultanı (1345-1346).
el-MELİKÜ’s-SÂLİH, Ebü’l-Fidâ
Memlük sultanı (1342-1345).
MEMLÜKLER / 1. Bölüm
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
MEŞRİKĪLER
Kuzey Afrika’ya ve Endülüs’e göç ederek yerleşen Araplar’la onlardan etkilenip Araplaşmış olanlara verilen ad.
MEVÂLÎ
Arap olmayan müslüman halklar için kullanılan bir terim.
MUHTÂR es-SEKAFÎ
Hz. Hüseyin’in intikamını almak amacıyla ayaklanan siyasî-dinî lider.
MÛNİS
Özbekistanlı tarihçi ve şair.
MÛNİS el-MUZAFFER
Türk asıllı Abbâsî kumandanı.
MURÂBITLAR
Kuzey Afrika, Endülüs ve Balear adalarında hüküm süren Berberî hânedanı ve devleti (1056-1147).
MU‘TAZID-BİLLÂH, Ebû Bekir b. Süleyman
Mısır Abbâsî halifesi (1352-1362).
MÜNESTÎR
Tunus’un doğu sahilinde tarihî bir şehir.
MÜSLİM b. AKĪL
Hz. Hüseyin’in amcasının Kûfe’de şehid edilen oğlu.
MÜSTANSIR-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (1226-1242).
MÜSTANSIR-BİLLÂH, Ahmed b. Muhammed
Mısır’daki ilk Abbâsî halifesi (1261).
MÜSTEKFÎ-BİLLÂH, Süleyman b. Ahmed
Mısır Abbâsî halifesi (1302-1340).
MÜTEVEKKİL-ALELLAH, Muhammed b. Ebû Bekir
Mısır Abbâsî halifesi (1362-1377, 1377-1383, 1389-1406).
NASRÎLER
Endülüs’te hüküm süren son İslâm hânedanı (1238-1492).
OSMAN
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü (644-656).
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
QUATREMÈRE, Etienne-Marc
Fransız şarkiyatçısı.
RAYMOND, André
Osmanlı dönemi Arap şehirleri uzmanı, Fransız tarihçisi.
REINAUD, Joseph-Toussaint
Fransız şarkiyatçısı.
RİBÂT
Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde askerî amaçlı müstahkem yapılara verilen ad.
SAUVAGET, Jean
Fransız şarkiyatçısı.
SCHEFER, Charles Henri Auguste
Fransız şarkiyatçısı, diplomat.
SEBE
Yemen’de hüküm süren bir devlet (m.ö. X. yüzyıl öncesi [?]-115).
SEFÂKUS
Tunus’ta bir liman şehri ve aynı adı taşıyan idarî birimin merkezi.
SEVÎK GAZVESİ
Bedir’de öldürülen yakınlarının intikamını almak için Medine civarına baskın düzenleyen Ebû Süfyân ve adamlarını takip için çıkılan gazve (2/624).
SIFFÎN SAVAŞI / 1. Bölüm
Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş (37/657).
SULTÂNİYYE
Memlük Devleti ordusunda kapıkulu birlikleri.
SÜLEYMAN b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (715-717).
ŞEYH el-MAHMÛDÎ
Memlük sultanı (1412-1421).
TARİH / 4. Bölüm: Kuzey Afrika
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TEBÜK GAZVESİ
Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve (Receb 9 / Ekim 630).
TERTÎB
Filâlîler’de XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında yapılan vergi düzenlemesi.
TEVVÂBÎN
Hz. Hüseyin’in intikamını almak için harekete geçen ilk zümre.
TITVÂNÎ, Muhammed Dâvûd
Faslı fıkıh âlimi, tarihçi ve gazeteci.
TUNUS / 2. Bölüm: TARİH
Kuzey Afrika’da ülke.
TÜREBE SERİYYESİ
Hevâzin’e mensup dört kabile üzerine Hz. Ömer’in kumandasında gönderilen seriyye (7/628).
UKBE b. EBÛ MUAYT
Hz. Peygamber’in azılı düşmanlarından.
ÜMEYYE b. ABDÜŞEMS
Kureyş kabilesinin en önemli iki kolundan biri olan Emevîler’in atası.
YAHYÂ b. HÜSEYİN es-SAN‘ÂNÎ
Yemenli tarihçi, Zeydiyye fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
YAHYÂ b. ÖMER el-LEMTÛNÎ
Lemtûne kabilesi lideri, Murâbıtlar’ın ilk kumandanlarından.
YEZÎD b. EBÛ MÜSLİM
Emevî valisi.
ZAP SUYU SAVAŞI
Emevîler’le Abbâsîler arasında meydana gelen ve Emevîler’in yıkılışıyla sonuçlanan savaş (132/750).
ZEYTÛNE CAMİİ / 2. Bölüm: İlim ve Kültür Tarihindeki Yeri
Tunus’ta VII. yüzyılın sonunda inşa edilen cami.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER