VİRÂNÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VİRÂNÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ويرانى
İcâzet aldığı postnişinin tekkesi
DEMİR BABA TEKKESİ
Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde bulunan ve Rumeli Bektaşîliği’nin önemli merkezlerinden biri olan tekke.
ALEVÎ
Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dinî ve siyasî gruplar için kullanılan bir terim.
BEKTAŞÎLİK
XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle başlayıp XV. yüzyılın sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî an‘aneleri etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikat.
Meylettiği akım
HURÛFÎLİK
Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan bâtınî bir akım.
İntisap ettiği şeyh
BALIM SULTAN
XVI. yüzyılda Bektaşîliği yeni baştan düzenleyip bilinen hüviyetine kavuşturan mutasavvıf.
Muhibbi olduğu aile fertleri
EHL-i BEYT
Hz. Peygamber’in aile fertleri için kullanılan bir tabir.
Şiirlerinde sık işlediği konulardan
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Şiirlerinde sık işlediği konulardan
İSNÂAŞERİYYE
On iki imam sistemini benimseyen Şiî fırkası.
Alevî-Bektaşîler'in yedi şairinden biri
NESÎMÎ
Hurûfîliği ile tanınan mutasavvıf şair.
Alevî-Bektaşîler'in yedi şairinden biri
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Alevî-Bektaşîler'in yedi şairinden biri
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Alevî-Bektaşîler'in yedi şairinden biri
PÎR SULTAN ABDAL
XVI. yüzyıl halk şairi.
Alevî-Bektaşîler'in yedi şairinden biri
KUL HİMMET
Alevî-Bektaşî şairi.
Alevî-Bektaşîler'in yedi şairinden biri
YEMÎNÎ
Fazîletnâme adlı eseriyle tanınan XVI. yüzyıl Kalenderî ve Bektaşî şairi.
Divanını neşreden derleyici
BAYRI, Mehmed Halid
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı ve folklor derleyicilerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER