ABBAS b. HASAN el-CERCERÂÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABBAS b. HASAN el-CERCERÂÎ

عباس بن حسن الجرجرائي
ABBAS b. HASAN el-CERCERÂÎ
Müellif: HAKKI DURSUN YILDIZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 05.06.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abbas-b-hasan-el-cercerai
HAKKI DURSUN YILDIZ, "ABBAS b. HASAN el-CERCERÂÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abbas-b-hasan-el-cercerai (05.06.2023).
Kopyalama metni

250 (864) yılında doğdu. Doğum yerinin İran’daki Cercerâyâ kasabası olduğu rivayet edilir. Vezir Kāsım b. Ubeydullah’ın hizmetine girdi ve kısa zamanda onun güvenini kazandı. Bu arada Dîvânü’t-tevkī‘in de başına getirildi. 904’te Kāsım’ın ölümünden sonra vezir tayin edildi. 906’da, Karmatîler’e karşı kazanılan zafer sebebiyle halife tarafından kendisine hil‘at giydirildi. Son derece gururlu olan Abbas, bu zaferden sonra kimseyi dinlemez hale geldi. Bu arada tırâz ve kumaşlar üzerine adını işletti. Devrin ileri gelenlerinden İbnü’l-Furât, Ali b. Îsâ, Muhammed b. Dâvûd ve İbn Abdûn gibi şahıslar onun yanında ikinci planda kaldılar.

908 Eylülünde Halife Müktefî hastalandı. Yerine kimin halife olacağı meselesi ortaya çıktığında, saray mensuplarının büyük bir kısmı İbnü’l-Mu‘tezz’i halife yapmak istediler. Ancak Abbas, Müktefî’nin ölümünü takip eden günlerde, onun henüz on üç yaşındaki oğlu Ca‘fer’i “el-Muktedir” unvanı ile halife ilân etti. Fakat yeni halife üzerinde de nüfuz sağlamasını hazmedemeyen eski düşmanlarının harekete geçmesi sonucu, 20 Rebîülevvel 296 (17 Aralık 908) tarihinde öldürüldü.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 2268, 2274, 2282, 2283.

, VIII, 8-9, 14.

, XIV, 51-55.

M. Th. Houtsma, “Abbas”, , I, 14.

D. Sourdel, Le vizirat ʿAbbāside de 749 à 936, Damas 1959, I, 359-376.

a.mlf., “al-D̲j̲ard̲j̲arāʾī”, , II, 461-462.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 25 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER