HAKKI DURSUN YILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAKKI DURSUN YILDIZ

1937-1992
Müellif toplam 51 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBÂDÎLER
İşbîliye merkez olmak üzere Güneybatı Endülüs’te hüküm süren bir Arap hânedanı (1023-1091).
ABBAS b. AMR el-GANEVÎ
Abbâsî kumandanı.
ABBAS b. EBÜ’l-FÜTÛH
Fâtımî veziri.
ABBAS b. ME’MÛN
Abbâsî kumandanı.
ABBAS b. VELÎD b. ABDÜLMELİK
Halife I. Velîd’in oğlu, Emevî kumandanı.
ABBÂSÎLER / 1. Bölüm
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hânedan.
ABBÂSİYYE
Bazı tarihî yerlerin adı.
ABDULLAH b. HAMDÂN
Hamdânîler hânedanının kurucusu.
ABDULLAH b. MUHAMMED b. ABDURRAHMAN
Endülüs Emevî Devleti emîri (888-912).
ABDULLAH b. TÂHİR
Abbâsîler devrinin önemli devlet adamı ve kumandanlarından.
ABDULLAH b. ZÜBEYR b. AVVÂM
Emevî hânedanına karşı halifeliğini ilân eden ve abâdileden biri olan sahâbî.
ABDURRAHMAN I
Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu (756-788).
ABDURRAHMAN II
Endülüs Emevî Devleti’nin dördüncü emîri (822-852).
ABDURRAHMAN III
Endülüs Emevî halifesi (912-961).
ABDURRAHMAN el-GĀFİKĪ
Emevîler devri Endülüs valisi ve kumandanı.
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
AFŞİN, Haydar b. Kâvûs
Abbâsî halifeleri Me’mûn ve Mu‘tasım’ın meşhur Türk kumandanı.
AHMED b. TOLUN
Tolunoğulları hânedanının kurucusu.
ALİ b. ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın torunu, tâbiî.
ALİ b. MUHAMMED ez-ZENCÎ
Hicrî III. yüzyılda Basra ve çevresinde isyan eden zenci kölelerin lideri.
ANADOLU BEYLİKLERİ / 2. Bölüm: Teşkilât ve Kültür
XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Türk beyliklerine verilen genel ad.
ARABİSTAN / 2. Bölüm: TARİH
Asya ile Afrika arasında yer alan dünyanın en büyük yarımadalarından biri.
AVÂSIM
İslâm devletleriyle Bizans İmparatorluğu arasındaki müstahkem sınır bölgelerine verilen ad.
BÂBEK
Me’mûn ve Mu‘tasım zamanında Azerbaycan’da ciddi bir tehlike teşkil eden dinî-siyasî mahiyetteki Hürremiyye hareketinin lideri.
BATÎHA
Güney Irak’ta Kûfe, Vâsıt ve Basra arasında Fırat ile Dicle nehirlerinin meydana getirdiği bataklık bölge.
BECKEM
X. yüzyılın ilk yarısında Abbâsîler’in hizmetinde bulunan bir Türk kumandanı.
BENNIGSEN, Alexandre
Şarkiyatçı ve Türkolog.
BERBERÎLER
Tarihin eski devirlerinden itibaren Berka’dan Atlantik sahillerine ve güneyde Nijer nehri kıvrımına kadar uzanan Kuzey Afrika’da yaşayan bir kavim.
BERMEKÎLER
Abbâsîler devrinde başta vezirlik olmak üzere çeşitli makamlarda bulunan bir aile.
CA‘FER b. YAHYÂ el-BERMEKÎ
Abbâsîler’in önde gelen devlet adamlarından.
CERRÂH b. ABDULLAH
Emevîler devri kumandan ve valilerinden.
CÜDEY‘ b. ALİ
Emevîler devri kumandanlarından.
CÜNEYD el-MÜRRÎ
Emevîler devri vali ve kumandanlarından.
DAHHÂK b. KAYS
Sahâbî, Kays kabilesinin reisi ve Emevî kumandanı.
EBÛ MÜSLİM-i HORASÂNÎ
Abbâsî ihtilâlinin önde gelen şahsiyetlerinden.
EBÛ SELEME el-HALLÂL
Abbâsîler’in ilk veziri.
EBÜ’l-ABBAS es-SEFFÂH
İlk Abbâsî halifesi (750-754).
EBÜ’s-SÂC
Abbâsîler devri Türk kumandanlarından, Azerbaycan’da hüküm süren Sâcoğulları hânedanının kurucusu.
ECNÂDEYN SAVAŞI
Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş (13/634).
EMÎN
Abbasî halifesi (809-813).
EMÎRÜ’l-ÜMERÂ
Bazı İslâm devletlerinde çeşitli idarî yetkilere sahip kumandanlara verilen unvan.
EŞNÂS et-TÜRKÎ
Abbâsîler devri Türk kumandanlarından.
FAZL b. SEHL
Abbâsî Halifesi Me’mûn’un vezirlerinden.
FAZL b. YAHYÂ el-BERMEKÎ
Hârûnürreşîd devrinin önemli devlet adamlarından.
FETH b. HÂKĀN el-FÂRİSÎ
Abbâsî devlet adamı ve şair.
İBNÜ’l-EŞ‘AS, Abdurrahman b. Muhammed
Halifeliğini ilân eden âsi Emevî kumandanı.
İNAK et-TÜRKÎ
Türk asıllı Abbâsî kumandanı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK / 3. Bölüm: ATATÜRK ve TÜRK TARİHİ
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER