ABDAL MEHMED

Müellif:
ABDAL MEHMED
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 06.08.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdal-mehmed
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "ABDAL MEHMED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdal-mehmed (06.08.2020).
Kopyalama metni
Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Hakkında teşekkül eden menkıbelerden Emîr Sultan’ın (ö. 833/1429) çağdaşı olduğu ve onunla sohbet ettiği anlaşılmaktadır. Baldırzâde, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiğini söyleyerek onun Molla Fenârî ile ilgili bir menkıbesini nakleder. Menâkıb-ı Eşrefzâde’de Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî’nin (ö. 874/1469) Abdal Mehmed’in himmet ve feyziyle velîlik mertebesine eriştiği anlatılır. Bir rivayete göre Abdal’ın mekânı Hacı İbrâhim adlı saf bir adamın dükkânıdır. Abdal Mehmed’in himmetiyle zengin olan Hacı İbrâhim, onun adına Abdal Camii’ni, kendi adına Gökdere semtindeki mescidi yaptırmış ve daha başka vakıflar da tesis etmiştir. Menkıbelerin ışığında Abdal Mehmed’in XV. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği söylenebilir. Abdal Mehmed adına Bursa’da II. Murad tarafından yaptırılan cami, çeşmesi, türbesi ve hazîresiyle birlikte bugün de varlığını muhafaza etmektedir.

Söz konusu Abdal Mehmed’den başka, Orhan Gazi zamanında yaşayıp Bursa’nın fethiyle ilgili menkıbesi bulunan Abdal Murad’ın oğlu olan bir Abdal Mehmed daha vardır. Bunun mezarı, 1933’te yıktırılan babasına ait zâviyenin hazîresindedir.

BİBLİYOGRAFYA
Abdullah Veliyyüddin Burûsevî, Menâkıb-ı Eşrefzâde, İÜ Ktp., TY, nr. 270, vr. 8b; Baldırzâde, Ravza-i Evliya’, Bursa Eski Eserler Ktp., Orhan, nr. 1018, s. 9-10; İsmâil Belîğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân, Bursa 1302, s. 216; Kâzım Baykal, Bursa ve Anıtları, Bursa 1950, s. 113; M. Fuad Köprülü, “Abdal Mehmed”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1935, I, 59.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 63 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER