ABDAL KUMRAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDAL KUMRAL

ABDAL KUMRAL
Müellif: ORHAN F. KÖPRÜLÜ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 20.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdal-kumral
ORHAN F. KÖPRÜLÜ, "ABDAL KUMRAL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdal-kumral (20.07.2024).
Kopyalama metni

Kumral Abdal adıyla da bilinmektedir. Âşıkpaşazâde’ye göre, Edebâli Osman Gazi’nin meşhur rüyasını tâbir edip kendisine padişah olacağını müjdelediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padişah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa’ya atfedilen Tevârîh-i Âl-i Osmân’da Âşıkpaşazâde’deki rivayet aynen zikredilmekle birlikte, dervişin adı Durut veya Turgut olarak geçer. İdrîs-i Bitlisî’ye göre, Kumral Abdal Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahiddir. Ermeni Derbendi’nde rastladığı kırklardan birinden Osman Gazi’nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir; o da kendisine kılıcını ve maşrapasını verir. Ayrıca İdrîs-i Bitlisî, Osman Gazi’nin, padişah olunca Kumral Abdal’a Ermeni Derbendi’nde bir zâviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zâviyenin kendi zamanında mevcut ve meşhur olduğunu da ilâve eder.

İdrîs-i Bitlisî’ye dayanan Müneccimbaşı ise Abdal Kumral’ın Yenişehir taraflarında yaşadığını ve kâfirlerle gazâ ettiğini ifade eder. Ayrıca Osman Gazi’nin bu dervişe Yenişehir civarında bir zâviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini de söyler.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 6 vd.; a.e. (nşr. F. Giese), Leipzig 1929, s. 10 vd.

İdrîs-i Bitlisî, Heşt Behişt, İÜ Ktp., FY, nr. 225, vr. 31a-33b.

Rüstem Paşa, Tevârîh-i Âl-i Osmân, İÜ Ktp., TY, nr. 2438, vr. 29a.

, III, 267.

, I, 90.

Necib Âsım – Mehmed Ârif, Osmanlı Târihi, İstanbul 1335, s. 574.

M. Fuad Köprülü, “Abdal Kumral”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1935, I, 58.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 63 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER