ABDÜLAZÎZ b. MERVÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLAZÎZ b. MERVÂN

عبد العزيز بن مروان
Müellif:
ABDÜLAZÎZ b. MERVÂN
Müellif: İSMAİL YİĞİT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 28.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulaziz-b-mervan
İSMAİL YİĞİT, "ABDÜLAZÎZ b. MERVÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulaziz-b-mervan (28.05.2024).
Kopyalama metni

Medine’de doğdu ve orada yetişti. Annesi Benî Kelb kabilesinden Leylâ bint Zebbân’dır. 684 yılı Ekim ayı ortalarında Mısır’ı ele geçiren Mervân b. Hakem, yanındaki oğlu Abdülazîz’i buraya vali tayin etti. Mervân’ın ölümünden sonra halife olan Abdülmelik de babasının tavsiyesine uyarak kardeşi Abdülazîz’i yerinde bıraktı. Böylece Abdülazîz, ölümüne kadar yirmi yılı aşkın bir süre Mısır valiliği yaptı.

69 (688-89) yılında Abdülmelik’i ziyaret etmek için Dımaşk’a gittiğinde halifeye isyan etmiş olan Amr b. Saîd’i öldürmekle görevlendirildi. Fakat o, halifenin bu emrini yerine getirmekten kaçındığı gibi, öldürülen Amr b. Saîd’in yakınlarının affedilmelerini de sağladı. Ertesi yıl başlayan veba salgını sırasında Fustat’ı terketti. Nil sahilindeki Hulvân’da yerleşerek orada evler, köşkler ve camiler inşa ettirdi ve bölgeyi mâmur hale getirdi. 696 yılında da bazı ilâveler yaptırarak Amr b. Âs Camii’ni genişletti.

Halife Abdülmelik, yerine oğulları Velîd ve Süleyman’ı veliaht tayin etmek isteyince, babası tarafından daha önce ikinci veliaht tayin edilmiş bulunan Abdülazîz buna şiddetle karşı çıktı ve bu yüzden iki kardeşin arası açıldı. Halifenin bazı yakınları da bu teklife muhalefet ederek halifeyi oyaladılar. Fakat Abdülazîz çok sevdiği oğlu Asbağ’ın ölümü üzerine hastalanarak ondan on altı gün sonra Hulvân’da vefat etti; cenazesi Fustat’a nakledilerek orada defnedildi. Bunun üzerine Abdülmelik oğlu Velîd’i veliaht tayin etti.

Abdülazîz fakirlere her gün yemek dağıtan cömert, yardım sever ve ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Mısır halkı tarafından çok sevilirdi. Kardeşi Abdülmelik gibi o da dinî ilimlere ilgi duymuş ve özellikle hadisle meşgul olmuştur. İbn Sa‘d ve Nesâî’ye göre sika bir râvi olan Abdülazîz, babası Mervân’dan, ayrıca Ebû Hüreyre, Abdullah b. Zübeyr ve Ukbe b. Âmir’den hadis nakletmiş, kendisinden de oğlu Ömer b. Abdülazîz, Zührî ve Kesîr b. Mürre rivayette bulunmuşlardır. Ayrıca babası Mervân’ın Ebû Hüreyre’den derlediği hadis mecmuası ona intikal etmişti. Aralarında yetmiş kadar Bedir gazisinin de bulunduğu birçok sahâbî ile görüşmüş olan talebesi Suriyeli muhaddis Kesîr b. Mürre’den, Ebû Hüreyre dışındaki sahâbîlerden öğrendiği hadisleri kendisi için yazmasını istedi. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 233, 236; VII, 448.

, VI, 8; IX, 33.

, II, 21.

, V, 127, 136-137, 139-140 vd.

, II, 257, 272, 277, 279, 306.

, I, 419; V, 476, 539, 610; VI, 144-146, 391, 412-416.

Mes‘ûdî, Mürûcü’ẕ-ẕeheb (nşr. C. Pellat), Paris 1861-77, V, 205 vd.

, s. 49-57.

, IV, 189-190, 301, 302, 513 vd.

, I, 370; III, 72; IV, 113; V, 298; VI, 302.

, I, 210.

, IV, 249-251.

, VI, 356.

, I, 95.

Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, Chicago 1967, II, 20.

Muhammed Hamîdullah, Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahifa-i Hemmam İbn Münebbih (trc. Kemal Kuşçu), İstanbul 1967, s. 51-52.

K. V. Zetterstéen, “Abdülaziz”, , I, 63.

a.mlf., “ʿAbd al-ʿAzīz b. Marwān”, , I, 58.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 192 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER