ABDULLAH b. EBÛ BEKİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. EBÛ BEKİR

عبد الله بن أبي بكر
ABDULLAH b. EBÛ BEKİR
Müellif: MEHMET ALİ SÖNMEZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 22.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ebu-bekir
MEHMET ALİ SÖNMEZ, "ABDULLAH b. EBÛ BEKİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ebu-bekir (22.02.2024).
Kopyalama metni

Esmâ ile öz kardeş, Âişe ile de baba bir kardeş olan Abdullah, Mekke’de doğdu. Hicret sırasında, Sevr mağarasında bulundukları üç gün boyunca Hz. Peygamber ile babasının istihbarat hizmetlerini üstlendiği zaman çocuk denecek yaşta idi. Abdullah, Kureyş müşriklerinin yaptıkları toplantıları takip edip Peygamber’in aleyhine alınan kararları öğrenir, akşam karanlığında gizlice Sevr mağarasına giderek olup bitenleri aktarırdı. Geceyi mağarada geçirdikten sonra alaca karanlıkta kimseye görünmeden tekrar Mekke’ye dönerdi. Hz. Âişe, üvey kardeşinin bu son derece tehlikeli işteki başarısını, onun cesur, akıllı ve becerikli oluşuyla açıklamıştır. Abdullah, Peygamber’in Medine’ye ulaştığını öğrenince ailesiyle birlikte oraya hicret etti.

Aşere-i mübeşşereden Saîd b. Zeyd’in kız kardeşi Âtike ile evlenen Abdullah’ın, hanımına olan düşkünlüğü sebebiyle savaşlara katılma gibi bazı görevlerini yerine getiremediği ve bundan dolayı babasının emriyle ondan ayrılmak zorunda kaldığı rivayet edilir. Ancak bu ayrılığın üzüntüsünü içli şiirlerle terennüm ederek babasının merhametini celbetmiş ve Âtike ile tekrar bir araya gelmiştir.

Abdullah, Mekke fethine ve Huneyn Gazvesi’ne katıldı; Tâif muhasarasında yaralandı. Bir süre iyileşen bu yara daha sonra tekrar açıldı ve ölümüne sebep oldu. Cenaze namazını babası kıldırdı. Abdullah’tan, Begavî ve Hâkim’in eserlerinde naklettikleri sadece bir hadis rivayet edilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 395, 402; III, 930, 931, 938.

, I, 229.

Buhârî, “Menâḳıbü’l-enṣâr”, 45.

, II, 376, 378.

(el-İṣâbe içinde), II, 258; III, 199.

, III, 299.

İbn Kesîr, el-Bidâye, Beyrut 1967, V, 263, 338.

, I, 262.

, II, 283.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 95-96 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER