ABDULLAH b. SAFVÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. SAFVÂN

عبد الله بن صفوان
Müellif:
ABDULLAH b. SAFVÂN
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 06.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-safvan
ALİ YARDIM, "ABDULLAH b. SAFVÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-safvan (06.12.2023).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber hayatta iken doğduğu halde yaşı küçük olduğu için sahâbîlik mertebesine ulaşamadı; fakat Mekkeli tâbiîlerin birinci tabakasında yer aldı. Babası ve dedesi gibi kendisi de Kureyş’in eşrafından olup Mekke’nin varlıklı ve nüfuzlu bir ailesine mensuptu. Cömertliği ve üstün zekâsıyla tanınan Abdullah, hilâfet davasında Abdullah b. Zübeyr’in sadık bir taraftarı idi. İbnü’z-Zübeyr ve yanındakiler Kâbe’de muhasara edilince, Haccâc tarafından kendisine verilen emânı kabul etmedi. Sonunda İbnü’z-Zübeyr ve birçok taraftarı ile birlikte onun da başı kesildi ve kesik başları önce Medine’ye, oradan da Şam’a Abdülmelik b. Mervân’a gönderildi.

Babası Safvân b. Ümeyye’den, Hz. Ömer, Hafsa, Ümmü Seleme ve Abdullah b. Amr gibi sahâbîlerden hadis rivayet eden Abdullah b. Safvân’ın hadis kitaplarında, daha çok, “Kâbe’ye karşı harp ilân eden bir ordunun çölde helâk olacağı”na dair rivayet ettiği bir tek metne rastlanmaktadır (bk. Müslim, “Fiten”, 4, 6, 7).


BİBLİYOGRAFYA

, II, 591.

, V, 118-120.

a.mlf., , I, 142-143, 153, 162, 163.

Müslim, “Fiten”, 4, 6, 7.

(el-İṣâbe içinde), II, 333-334.

, III, 185.

, IV, 150-151.

, III, 60.

a.mlf., , V, 265-266.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 131 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER