ABDULLAH b. SÂLİH el-MISRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. SÂLİH el-MISRÎ

عبد الله بن صالح المصري
Müellif:
ABDULLAH b. SÂLİH el-MISRÎ
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-salih-el-misri
ALİ YARDIM, "ABDULLAH b. SÂLİH el-MISRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-salih-el-misri (29.05.2024).
Kopyalama metni

Ebû Sâlih el-Mısrî diye de anılan Abdullah 139’da (756) Mısır’da doğdu. Hepsi de Mısırlı olan Muâviye b. Sâlih, Harmele b. İmrân, Mûsâ b. Uley, Abdullah b. Vehb gibi hocalardan hadis okudu. Ünlü muhaddis Leys b. Sa‘d’a yirmi yıl talebelik yapıp onun elindeki yazılı hadis malzemesini tamamen istinsah etmeye çalıştığı için Kâtibü’l-Leys lakabı ile şöhret kazandı. Hicrî üçüncü asrın meşhur hadisçilerinden Ebû Ubeyd el-Kāsım b. Sellâm, Yahyâ b. Maîn, Dârimî, Buhârî, Ebû Zür‘a ed-Dımaşkī’ye hadis okuttu. Ebû Dâvûd, Tirmizî İbn Mâce gibi muhaddisler onun rivayetlerini, talebesi Ebû Ali Hasan b. Ali el-Hallâl vasıtasıyla ikinci elden almışlardır.

Bir hadis râvisi olarak Abdullah b. Sâlih, zabt bakımından bazılarınca tenkit edilmişse de diğer bir kısım hadisçiler onun güvenilir (sika) bir râvi olduğunu söylemişlerdir. Başlangıçta son derece kuvvetli bir hâfızaya sahip titiz bir kimse olan Abdullah’ın, hayatının sonlarına doğru hâfızasının zayıflaması sebebiyle tenkide uğradığı da ileri sürülmüştür. Bu sebeple, onun kanalıyla gelen rivayetler umumiyetle hasen olarak değerlendirilmiştir. Nitekim ünlü muhaddis Buhârî, onun bu nevi rivayetlerini el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’ine almamış, fakat el-Edebü’l-müfred’inde kırk altı tanesine yer vermiştir.

Eserleri hakkında bilgi bulunmayan Abdullah b. Sâlih’in, Abdullah b. Vehb tarikiyle rivayet ettiği on altı sayfalık bir hadis mecmuasının günümüze kadar gelebildiğini, bunun da Kahire’de (Fihrisü Dâri’l-kütübi’l-Mıṣriyye, I, 108, Hadis, nr. 1558) bulunduğunu Fuat Sezgin kaydetmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 765.

, V, 121.

, V, 86-87.

, IX, 478-481.

, I, 388.

a.mlf., , X, 405-416.

a.mlf., , II, 440-445.

, V, 256-261.

, I, 104.

a.mlf., Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar, İstanbul 1956, s. 62, 122.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 131-132 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER