ABDÜLVÂHİD el-MERRÂKÜŞÎ

عبد الواحد المراكشي
ABDÜLVÂHİD el-MERRÂKÜŞÎ
Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 13.08.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulvahid-el-merrakusi
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "ABDÜLVÂHİD el-MERRÂKÜŞÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulvahid-el-merrakusi (13.08.2020).
Kopyalama metni
7 Rebîülâhir 581’de (8 Temmuz 1185) Merakeş’te doğdu. Küçük yaşta tahsil için Fas şehrine gitti ve orada Ebû Bekir Muhammed b. Zühr ile filozof İbn Tufeyl’in oğlu Bekir b. Tufeyl gibi meşhur kişilerle tanıştı. Endülüs’e geçip bir müddet İşbîliye ve Kurtuba’da kaldı ve devrin meşhur âlimlerinin derslerine devam etti. Bir ara Merakeş’e döndü (1213); ardından tekrar İşbîliye’ye giderek arkadaşı Muhammed b. Fazl’ın aracılığıyla Vali İbrâhim b. Ebû Ya‘kūb el-Mansûr’un hizmetine girdi. Bu vesileyle Mağrib ve Endülüs’ün ileri gelen devlet adamlarıyla görüşme imkânı buldu. 1222’de Mısır’a, oradan da Hicaz, Şam ve Bağdat’a gitti. Bağdat’ta Abbâsî Halifesi Nâsır-Lidînillâh’ın vezirinin teşvikiyle el-Muʿcib fî telḫîṣi aḫbâri’l-Maġrib adlı eserini yazmaya başladı (621/1224).

Mağrib ve Endülüs tarihinin ana kaynaklarından biri olan el-Muʿcib, müellifin hâtıralarına ve olaylara şahit olan kişilerin ifadelerine dayanması sebebiyle ayrı bir önem taşımaktadır. Abdülvâhid, Endülüs’ün fethinden (92/711) itibaren 667 (1269) yılına kadar meydana gelen olayları anlatan eserini kaleme alırken, fetihten Muvahhidler Devleti’nin kuruluşuna kadar olan kısım için, Endülüs tarihçisi Humeydî’nin eserlerinden ve özellikle Ceẕvetü’l-muḳtebis adlı kitabından faydalanmıştır. Mülûkü’t-tavâif hakkında geniş bilgi veren el-Mucib, R. Dozy tarafından İngilizce tercümesi ve bir girişle birlikte yayımlanmış (The History of the Almohades, Leiden 1847, 1881), daha sonra E. Fagnan eseri Fransızca’ya çevirmiştir (Histoire des Almohades, Alger 1893). Eser, Dımaşk (1324), Fas (1938) ve Kahire’de de (1324, 1332, 1949, 1963) neşredilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA
Serkîs, Muʿcem, II, 1724-1725; M. Şemseddin [Günaltay], İslâm’da Târih ve Müverrihler, İstanbul 1339-42, s. 257; Brockelmann, GAL, I, 392-393; Suppl., I, 555; Keşfü’ẓ-ẓunûn, II, 1733; Hediyyetü’l-ʿârifîn, I, 635; Ziriklî, el-Aʿlâm, Kahire 1373-78/1954-59, IV, 326; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61 → Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), VI, 210; Abbas el-Cerrârî, el-Emîrü’ş-şâʿir Ebü’r-Rebîʿ Süleymân el-Muvaḥḥidî, Rabat 1404/1984, s. 87; Abdurrahman Utbe, Maʿa’l-Mektebeti’l-ʿArabiyye, Beyrut 1404/1984, s. 213-214; H. İbrâhim Hasan, İslâm Tarihi (trc. İsmail Yiğit v.dğr.), İstanbul 1986, VI, 285-287; A. Cour, “Abdülvâhid”, İA, I, 102; E. Lévi-Provençal, “ʿAbd al-Wāḥid al-Marrākus̲h̲ī”, EI2 (İng.), I, 94.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 278 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER