ABDÜRRAHÎM-i RÛMÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜRRAHÎM-i RÛMÎ

عبد الرحيم رومى
Müellif:
ABDÜRRAHÎM-i RÛMÎ
Müellif: NİHAT AZAMAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 02.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahim-i-rumi
NİHAT AZAMAT, "ABDÜRRAHÎM-i RÛMÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahim-i-rumi (02.12.2023).
Kopyalama metni

Merzifon’da doğdu. Sarı Dânişmend lakabıyla tanınan bir zatın oğludur. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Mısır’a gitti. Orada tanıştığı Sühreverdiyye tarikatının Zeyniyye kolu kurucusu Zeynüddin el-Hâfî’ye (ö. 838/1434) intisap ederek sülûkünü tamamladı. Daha sonra şeyhiyle birlikte Horasan’a gitti ve orada birkaç yıl kaldı. “Bir aşk kütüğü yaktık, diyâr-ı Rûm’a attık” diyen Hâfî’nin emriyle Anadolu’ya dönerek doğum yeri olan Merzifon’a yerleşti. Ölümüne kadar burada irşadla meşgul oldu. Şiirlerinde Rûmî mahlasını kullanan ve, “Tövbe yâ rabbi hatâ râhına gittiklerime / Bilip ettiklerime bilmeyip ettiklerime” beytiyle şöhret kazanan Abdürrahîm-i Rûmî, muhtemelen 850 (1446) yılında vefat etmiştir. Zeynüddin el-Hâfî’nin Abdürrahîm-i Rûmî’ye verdiği 832 tarihli icâzetnâmenin metni Nefehât Tercümesi’nde yer almaktadır.

Kendisinden bahseden kaynaklarda İrşâdü’l-enâm, Vesâyâ, Dîvançe-i İlâhiyyât ve Işknâme adlı eserleri olduğu kaydedilmekte ise de bunlardan sadece Işknâme’si (İÜ Ktp., TY, nr. 1359) günümüze kadar gelmiştir. Hakkında Berin Taşan tarafından müstakil bir çalışma yapılmıştır (İzmir 1975).


BİBLİYOGRAFYA

, I, 265.

, s. 553-555.

Mecdî, Şekāik Tercümesi, İstanbul 1269, s. 89.

, II, 399.

, I, 111.

Berin Taşan, Abdürrahim Rûmî, İzmir 1975.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 293 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER