ABDURRAHMAN b. ÂİZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN b. ÂİZ

عبد الرحمن بن عائذ
ABDURRAHMAN b. ÂİZ
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 30.01.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-aiz
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ABDURRAHMAN b. ÂİZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-aiz (30.01.2023).
Kopyalama metni

Kaynaklarda Kindî, Hımsî, Yahsubî, Sümâlî (Sümânî) nisbeleriyle yer alan Abdurrahman, bazı biyografi müelliflerince sahâbî sayılmışsa da sahâbî değil, tâbiî neslinin büyük âlimlerindendir. Güvenilir bir râvi olarak bilinmektedir. Hz. Ömer, Ali, Muâz b. Cebel, Ebû Zer, Abdullah b. Amr b. Âs, İrbâd b. Sâriye başta olmak üzere birçok sahâbîden hadis rivayet etti. Şamlılar’ın genellikle yaptığı gibi, Hz. Peygamber ve bazı sahâbîlerden bizzat hadis almış gibi mürsel rivayetlerde bulundu. Kendisinden de Mahfûz b. Alkame, Simâk b. Harb, Safvân b. Amr, Yahyâ b. Câbir ve diğer bazı kişiler rivayette bulunmuşlardır.

Haccâc’a karşı savaşan İbnü’l-Eş‘as kumandasındaki orduya katıldı (702) ve Cemâcim çatışmasında esir düştü. Daha sonra Haccâc’ın huzuruna çıkarılmış, Haccâc ona geceyi nasıl geçirdiğini sormuş, o da, “Allah’ın da, şeytanın da, kendimin de istemediği şekilde geçirdim” demiş, Haccâc, “Bu ne biçim söz?” diye onu azarlayınca, “Evet, Allah geceyi ibadetle ihya etmemi isterdi, ben yapamadım; şeytan fâsık ve dinsiz olarak gecelememi arzu ederdi, onu da yapamadım; ben ise hür ve evimde çoluk çocuğumla beraber olmayı isterdim, bu da olmadı” tarzında cevap vermiştir. Bunun üzerine Haccâc kendisini serbest bırakmıştır. Nesâî’nin güvenilir kabul ettiği Abdurrahman b. Âiz’in rivayetleri dört meşhur sünende yer almıştır. Nerede ve ne zaman vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Abdurrahman’dan geriye birçok kitap kalmıştır. Humuslular onun kitaplarında ahkâma dair bir hadis bulunca, kendisine olan saygı ve güvenlerinden dolayı, o hadisi mescidin kapısına asar ve gereğini yerine getirmeye çalışırlardı.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 324-325.

, V, 270.

, III, 464.

, IV, 487-489.

, II, 405; III, 151.

a.mlf., , VI, 203-204.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 156-157 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER