ACLÛNÎ, Muhammed b. Ahmed

محمد بن أحمد العجلوني
Müellif:
ACLÛNÎ, Muhammed b. Ahmed
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 01.04.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/acluni-muhammed-b-ahmed
MÜCTEBA UĞUR, "ACLÛNÎ, Muhammed b. Ahmed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/acluni-muhammed-b-ahmed (01.04.2020).
Kopyalama metni
Ürdün’ün doğusundaki Aclûn’a bağlı Küfeyr köyünde doğdu. Dımaşkī ve Küfeyrî nisbeleriyle de tanınır. İlk tahsilinden sonra Dımaşk’a giderek zamanın meşhur âlimlerinden İbn Kādî Şühbe’den fıkıh ve fıkıh usulü okudu. Uzun süre Şemseddin el-Gazzî’nin derslerine devam etti; İbn İvaz ve İbn Ümeyle’den de hadis okudu ve pek çok kitabı bizzat istinsah etti. Tahsilini tamamladıktan sonra Dımaşk’taki medreselerde fıkıh, fıkıh usulü ve siyer okuttu. Aynı zamanda kadı nâibliği yaptı. Birçok defa hacca gitti; uzun süre Mekke’de mücâvir olarak kaldı. Pek çok talebe yetiştirdi, fetva vermekle meşgul oldu. Daha çok hadis, özellikle de Ṣaḥîḥ-i Buḫârî okutmakla şöhret buldu. Dımaşk’ta vefat etti.

Eserleri. Kaynaklarda adı geçen belli başlı eserleri şunlardır: 1. et-Telvîh ilâ marifeti’l-Câmii’s-sahîh. Zerkeşî, Kirmânî ve İbnü’l-Mülakkın’ın Ṣaḥîḥ-i Buḫârî şerhlerinden faydalanmak suretiyle kaleme aldığı beş (veya altı) ciltlik bir eserdir. 2. el-Kevkebü’s-sârî. Ṣaḥîḥ-i Buḫârî muhtasarıdır. 3. Zehrü’r-Ravz. Süheylî’nin er-Ravzü’l-ünüf’üne yazdığı muhtasar şerhtir. 4. el-İhkâm fî ahkâmi’l-Muhtâr. Bu eserini daha sonra kısaltarak el-Müntehabü’l-Muhtâr fî ahkâmi’l-Muhtâr adını vermiştir. 5. Muînü’n-nebîh ilâ (alâ) marifeti’t-Tenbîh. Ebû İshak eş-Şîrâzî’nin Şâfiî fıkhına dair et-Tenbîh adlı eseri üzerine yapılmış şerhtir.

BİBLİYOGRAFYA
Sehâvî, eḍ-Ḍavʾü’l-lâmiʿ, Kahire 1353-55 ⟶ Beyrut, ts. (Dâru mektebeti’l-hayât), VII, 111-112; İbnü’l-İmâd, Şeẕerâtü’ẕ-ẕeheb, Kahire 1350-51, VII, 196; Îżâḥu’l-meknûn, I, 320; II, 519, 569; Hediyyetü’l-ʿârifîn, II, 186-187; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61, IX, 23.
Bu madde ilk olarak 1988 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1. cildinde, 328 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.